Výročná kňazská správa za rok 2016

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo, ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár, na celozborovom výročnom konvente dňa 12. februára 2017 v Kalinove

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 18, 19 – 20Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ Amen

1. Bohoslužobný život

Ďalší rok máme za sebou. Vďaka Bohu za to! To, že sme pociťovali Božiu ochranu, bolo vnímať v našom cirkevnom zbore pri rôznych aktivitách či Službách, kde sme sa mohli spolu stretávať. Mohli sme byť v spoločenstve veriacich, prijať povzbudenie, ale taktiež cez Božie slovo byť aj napomenutí v našom živote. Najzákladnejším spoločenstvom, kde nám Pán Boh slúžil svojím slovom a my sme na to odpovedali vďakou vo forme piesní a modlitieb, boli Služby Božie. Služby Božie sme mávali vždy v matkocirkvi Kalinovo a obtýždeň vo filiálkach Breznička a Veľká Ves. Spolu sme mali hlavné Služby Božie 114-krát.

 • Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 48-krát s priemernou účasťou 57 ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 24-krát s priemernou účasťou 18 ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 28-krát s priemernou účasťou 23 ľudí. V priemernej účasti na hlavných službách Božích v celom zbore nám vychádza priemer 10,90%. Popravde, je to o jednu stotinu menej ako minulý rok.

 • V cirkevnom zbore sme mali aj 3-krát večerné služby Božie, a to: na Zelený štvrtok, keď starší a nevládni prijali sviatosť Večere Pánovej. Ďalšie večerné služby Božie sme mali na pamiatku reformácie a posledné sme mali v advente pre starších a nevládnych, ktorí prijali aj na týchto službách Božích sviatosť Večere Pánovej.

 • Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 23 ľudí a vo Veľkej Vsi 5 ľudí. Stredtýždňové služby Božie sa konali aj v advente: 3-krát v Kalinove a 3-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 22 ľudí a vo Veľkej Vsi 6 ľudí. Je potrebné povedať, že tieto stredtýždňové, či už pôstne alebo adventné večierne, majú vo Veľkej Vsi klesajúcu tendenciu. V Kalinove však sledujeme stúpajúcu tendenciu.

Bratia a sestry, napriek týmto všetkým údajom, či už so stúpajúcou alebo klesajúcou tendenciou, chcem všetkým vám, ktorí pravidelne navštevujete služby Božie a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za vašu prítomnosť. Bez vašej účasti by sme museli konštatovať, že náš CZ nežije. Avšak aj pri týchto číslach vnímame, že práca v zbore má stále zmysel, pretože ide o Božie kráľovstvo. Je mi však ľúto, že na našich službách nám často chýba mladá generácia. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to mizivé percento z toho, koľko by ich mohlo prísť. Preto chcem nás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme sa nebáli povzbudiť ľudí, ktorí sú okolo nás, aby prichádzali na SB.

Myslím si, že si všetci uvedomujeme, že neodmysliteľnou súčasťou bohoslužobného života nášho zboru je služba našich sestier kantoriek, brata kantora, sestier kostolníčok a všetkých, ktorým práca v CZ leží na srdci a zaujímajú sa o všetky aktivity. A tak ako som hovoril, v neposlednom rade veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí sa akokoľvek podieľate na chode nášho cirkevného zboru.

2. Sviatosti

 • Krst svätý: Bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to požiadali, a to bez rozdielu. Celkovo sme mali 12 krstov a z toho bolo pokrstených 10 detí a 2 dospelí. Z detí boli pokrstené 3 dievčatá a 7 chlapcov. Dospelé boli pokrstené 2 ženy. Musíme skonštatovať, že vo väčšine rodičia neboli manželia. Dieťa však za stav svojich rodičov nemôže, a preto krst neodmietame ani u takýchto členov cirkevného zboru, avšak rodičov napomíname, aby vstúpili do manželstva podľa Božieho poriadku, a tak vychovávali svoje deti v riadnej rodine. Je však zaujímavé sledovať odpovede rodičov na to, prečo sa najskôr nezobrali. Je vidieť, že doba, v ktorej žijeme, má lepšie a výhodnejšie podmienky pre slobodné matky alebo pre dvoch partnerov, ktorí žijú „nadivoko“. Toto nie je riešenie! Veď štatistiky z kriminalistiky uvádzajú, že deti z neúplných a rozvrátených rodín majú väčší sklon k trestnej činnosti. Treba preto pokolenie, ktoré ide po nás, vychovávať k manželstvu a až tak k rodičovstvu. Treba povedať, bratia a sestry, že síce sme mali 10 krstov detí, ale asi polovica z nich nežije v Kalinove.

 • Večera Pánova: Sviatosť VP bola prislúžená v cirkevnom zbore 42-krát. V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 18-krát, či už v chráme, alebo na fare. Vo Veľkej Vsi bola Večera Pánova prislúžená v chráme Božom 6-krát a v chráme Božom v Brezničke bola prislúžená 8-krát. Okrem toho som na požiadanie bol aj v niekoľkých domácnostiach a taktiež som 5-krát prislúžil Večeru Pánovu v zariadení Betánia. Večera Pánova bola prislúžená aj tým snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu buď pred sobášom, alebo v deň sobáša. Celkovo pristúpilo k VP 186 mužov a 722 žien, spolu 908 komunikantov. Je to o 86 viac ako v r. 2015. Som vďačný Pánu Bohu, že túžime byť v Božej blízkosti aj pri stole Pánovom. Veď na službách Božích, kde sme mali možnosť pristúpiť k VP, pristupovali väčšinou všetci cirkevníci, alebo by sme mohli povedať, že vždy to bolo viac ako polovica prítomných na Službách Božích. Buď Bohu vďaka za to!

3. Ostatné bohoslužobné úkony

 • Konfirmácia: Ak si spomeniete, na minulom konvente som musel vyjadriť poľutovanie, že sme nemali slávnosť konfirmácie. V roku, ktorý je za nami, sme v CZ túto slávnosť mali. Počas nej sme medzi dospelých členov cirkvi prijali 2 mladých ľudí, ktorí pristúpili po prvýkrát k stolu Pánovmu. Okrem týchto dvoch mladých ľudí v minulom roku slávnosť konfirmácie prijali aj dvaja dospelí, ktorí vyslovili túžbu byť konfirmovaní a po riadnej príprave boli v našom CZ konfirmovaní.

  V minulom roku si taktiež 5 bratov a sestier pripomenulo svoju konfirmáciu spred 50 rokov. Táto jubilejná konfirmácia sa udiala 23. októbra. Spoločne títo jubilujúci pristúpili aj k sviatosti Večere Pánovej.

 • Cirkevné sobáše: Svoje manželstvo pred Pánom Bohom v minulom roku spečatili slávnostným sľubom 3 manželské páry. 1 bol čisto evanjelický a dva boli zmiešané. 1 sobáš vykonal brat farár Viktor Sabo, 1 sobáš vykonal brat farár Marián Čop a jeden sobáš som vykonal ja. Apelujem na Vás, bratia a sestry, aby sme našim deťom a vnúčatám hovorili, že máme v zbore zvoleného farára, ktorý je tu na to, aby nielen krstil a pochovával, ale aj sobášil. Pretože ak príde sobášiť niekto iný – ten vedie so snúbencami aj pohovory – a ja potom mladé páry vôbec nepoznám. Potom nemôžeme hovoriť: „Máme farára“, ale mali by sme sa podľa toho aj správať.

 • Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 10 ľudí, z toho 6 mužov a 4 ženy. Najstarší z pochovaných bol Pavel Jánoš, ktorý bol pochovaný vo veku 95 rokov a najmladšia pochovaná bola Darina Gabľasová, ktorá mala 60 rokov. Niektorí z pochovaných boli stáli návštevníci služieb Božích alebo aspoň ľudia, ktorí sa k svojej viere verejne hlásili, aj keď nemohli do spoločenstva v chráme Božom už prichádzať pre zdravotné problémy. Pochovávali sme však aj ľudí, ktorí síce nepatrili do nášho CZ, no ich rodinní príslušníci vyslovili túžbu, aby mali evanjelický pohreb.

  Pohrebné kázne boli vždy a v akejkoľvek situácii pripravované misijne a taktiež aj so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo o 2 menej ako v roku 2015.

  Veľkou a významnou pomocou na pohreboch je služba našich sestier kantoriek a taktiež brata kantora vo Veľkej Vsi. Je pochopiteľné, že napriek ich povinnostiam sa im nedalo byť na každom pohrebe, no i napriek tomu im nielen za túto službu chcem vysloviť svoje úprimné poďakovanie.

 • Štatistika: Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul aj štatistiku nášho CZ. V roku 2011, keď bolo sčítanie obyvateľstva, sa k CZ Kalinovo hlásilo 742 členov. Na začiatku roku 2016 sme mali v kartotéke 724 členov. Avšak za posledný rok sa z rôznych dôvodov odhlásilo 29 ľudí. Väčšinou to bolo pre zmenu bydliska či neochotu platiť cirkevný príspevok. Je veľmi ťažké takýchto ľudí presviedčať o niečom, čo nechcú. A tak k 31. 12. 2016 sme mali v evidencii 700 členov.

4. Výchovná činnosť:

 • Náboženstvo: Náboženská výchova sa vyučuje na základnej škole v Kalinove a na základnej škole v Brezničke každý štvrtok. V Brezničke máme jednu vyučovaciu hodinu ráno o 800. Na toto náboženstvo chodia 3 deti. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Na prvej hodine vyučujem ročníky 1. – 2., na druhej hodine vyučujem 3. – 4. ročník, na tretej vyučujem 5. – 7. ročník a poslednú hodinu vyučujem ročníky 8. a 9. Spolu v Kalinove vyučujem 34 detí, čo je o 2 deti menej ako minulý rok. Vyučuje sa riadne podľa učebných osnov, ktoré sú stanovené našou cirkvou a podľa ktorých sú vypracované aj učebnice. Každý žiak v ročníku má príslušnú učebnicu a pracovný zošit.

 • Konfirmačná výučba: Od januára do mája sme mali konfirmačné vyučovanie v piatok od 1430 na fare. Koncom septembra sme začali s výučbou konfirmácie s ôsmymi prvákmi, avšak momentálne máme len 6 konfirmandov, nakoľko sa dvaja chlapci rozhodli nepokračovať. Toto vyučovanie prebieha v pondelok od 1500 na fare. Je potrebné povedať, že za iných okolností by sme mali aj troch druhákov, ale po ich vlastnom rozhodnutí všetci traja ukončili konfirmačnú prípravu, a preto tohto roku slávnosť konfirmácie nebude. Je mi to ľúto, nakoľko som sa pre konfirmandov snažil spraviť maximum, a preto nechápem ich rozhodnutie.

 • Detská besiedka: Teší nás, že deti sa rady a pravidelne stretávajú, a to nielen pri piesňach, pri počúvaní príbehov o Pánovi Ježišovi či starozmluvných príbehoch, ale aj pri hrách a pri mnohých iných aktivitách. Začiatkom roka sme mali dve skupiny, nakoľko sme mali veľký vekový rozdiel medzi besiedkarmi. Od septembra, keď staršie deti, ktoré chodili na besiedku, začali chodiť na konfirmáciu, sa nám počet a aj vekový rozdiel zmenil, a tak väčšinou máme len jednu skupinu. Avšak tešíme sa, že prichádzajú aj nové deti a priemerne ich chodí 12.

  Chcem vymenovať aspoň pár aktivít pre deti: zorganizovali sme karneval, nacvičili sme program na Deň matiek. Deti poslúžili aj pri rôznych iných aktivitách svojím programom. Poslednú júnovú nedeľu sme v kostole odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre ceny prišli do kostola). Pre všetky deti spolu s rodičmi, ktorí sa prihlásili, bol zorganizovaný aj výlet do ZOO v Bratislave. Prvý júlový týždeň sme zorganizovali detský denný biblický tábor, kde sme mali 22 detí. S deťmi a s mládežníčkami sme boli koledovať. Taktiež sme pripravili program na Vianoce, ktorým sme týždeň pred Vianocami poslúžili v zariadení Betánia.

  Besiedka by pravdepodobne nefungovala, keby nebolo ochotných rúk, ktoré vždy rady pomôžu. Chcem sa preto poďakovať našim mládežníčkam, ktoré pravidelne chodili a pomáhali pri prípravách, témach a hrách aj napriek svojim povinnostiam, ktoré mali. Chcem sa teda poďakovať Andrejke Svorčíkovej, Maťke Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré chodili naozaj pravidelne a boli veľmi dobrou oporou pri vyučovaní na besiedke, ale aj pri vyrábaní suvenírov ku Dňu matiek, Dňu otcov, na Vianoce a podobne.

 • Dorast: Od septembra – keďže máme 6 prvákov na konfirmácii – snažíme sa zaoberať nielen prípravou na konfirmáciu, ale občas si povieme aj veci, ktoré sa týkajú fungovania nášho zboru, programu Služieb Božích, ale aj mnohých iných vecí. Taktiež si čítame a rozoberáme príbehy z Písma alebo sa rozprávame o veciach, ktoré mladých zaujímajú.

 • Mládež: Toto je veľmi zložitá kategória. Mládež mala svoje stretnutia sporadicky. Väčšinou sa stretneme v počte 4. Smutné, že v CZ je mnoho mladých a konfirmovaných ľudí, ale z rôznych dôvodov nemajú chuť stretnúť sa na fare a rozprávať sa či spievať, alebo skúmať Písmo. S tými, ktorí prídu, sa zaoberáme hlavne prípravou besiedky, ale aj spievame a preberáme state z Božieho slova.

5. Biblická a vnútromisijná činnosť:

 • Biblické hodiny: V našom zbore sa pravidelne od januára do školských prázdnin a od októbra do decembra stretávame k štúdiu Biblie. Biblická hodina nebola len vo výnimočných prípadoch a v období pôstu i adventu. Ďakujem nášmu Bohu, že k skúmaniu Písma sa stretávame nielen v Kalinove, ale aj vo Veľkej Vsi. Stretávalo sa v priemere 6 žien vo Veľkej Vsi a 10 členov v Kalinove, a to nielen žien. Preto chcem vysloviť poďakovanie hlavne nášmu Bohu, že k štúdiu Písma občas prichádzajú aj naši bratia. A všetkých vás chcem pozvať k týmto našim stretnutiam pri štúdiu Biblie.

 • Stretnutia žien: Naše ženy sa stretávali pravidelne, väčšinou prvý alebo druhý utorok v mesiaci. Tieto stretnutia mali vždy dve časti. Oficiálna, kde sa čítala časť z časopisu Cestou Svetla – išlo o biblické zamyslenie. V neoficiálnej časti prebiehali rôzne diskusie alebo plánovanie aktivít, ktoré naše ženy organizovali. Vyberiem aspoň zopár: na začiatku roka sa dohodlo, že v priebehu celého roka sa postupne urobia svietniky s Lutherovou ružou k 500. výročiu reformácie, ktoré sa budú ponúkať v celom našom CZ. V dennom stacionári Alžbetka v Lučenci naše ženy jeden deň učili maľovať klientov vajíčka voskom. V detskom domove Rimavská Sobota so sídlom v Poltári sa deti učili zdobiť veľkonočné perníčky za pomoci našich žien. Na fare sa drvili orechy. Ženy sa zúčastnili pracovného stretnutia SEŽ v Uderinej, slávnostného stretnutia v Lučenci a valného zhromaždenia v Kremnici. Pripravili kvietky z darov prírody na oltár a vyzdobili oltár i priestor pred oltárom k poďakovaniu za úrody zeme. Za prácu v cirkevnom zbore treba poďakovať všetkým členkám, ale aj ženám, ktoré sa pridali k akejkoľvek aktivite.

 • Spevokol: Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri nacvičovaní piesní. V našom spevokole spieva 18 členov. Snažíme sa cvičiť piesne k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale náš spevokol poslúžil aj pri pohreboch sestry Rakytkovej a brata Jánoša.  Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj na iné stretnutia či príležitosti, a to nielen v CZ ale aj na seniorátnej úrovni. Či už to bolo Adventné stretnutie spevokolov v Stredných Plachtinciach, alebo na Adventnom programe slova a hudby v našom kalinovskom chráme Božom. Tak ako po minulé roky sa spevokol nestretáva len na nácvikoch, ale aj pri posedeniach na konci školského roka pred prázdninami. Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí pravidelne prichádzajú do spoločenstva, že spoločne môžeme nielen tráviť čas, učiť sa nové piesne a obohacovať nimi program SB, ale že sa môžeme stretnúť aj inak. Chcem touto cestou pozvať aj nových spevákov, ktorí majú túžbu pridať sa k nám.

  Pri spevokole je potrebné povedať, že nám vzniklo kvarteto, ktoré síce začalo nacvičovať len ku koncu roka, ale aj s týmto malým telieskom sme poslúžili na cirkevnej pôde. Verím, že aj toto malé spevácke teliesko bude mať svoje pokračovanie a napredovanie.

 • Pastorálna činnosť: Vo svojej podstate prebieha pri každom stretnutí a rozhovore kresťana s iným človekom, kresťanom i nekresťanom. Väčšinou tieto pastorálne rozhovory sú pred pohrebmi, sobášmi, krstami. Okrem toho aj pri iných príležitostiach, keď navštívim domácnosť alebo niekto príde na faru s nejakým problémom a snažíme sa ho spoločne vyriešiť. Uvedomujem si, že aj v tomto zlyhávam a prosím Vás, bratia a sestry, o prepáčenie, ak som sa niekomu sľúbil a neprišiel som ho navštíviť. Budem sa to snažiť napraviť.

 • Zborový časopis: Aj v minulom roku vychádzal zborový časopis List rodine. Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát. Za spoluprácu pri jeho zostavení ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi článkami pre dospelých i pre deti, a tak pomohli pri jeho príprave. Chcem sa osobitne poďakovať sestre Balkovskej za vedenie pri príprave časopisu, ale taktiež aj bratovi Borošovi mladšiemu za grafickú úpravu a pomoc pri tlačení. Poďakovanie patrí i všetkým ostatným, ktorí akokoľvek pomohli. Určite si v ňom mohol každý nájsť, čo ho zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí finančne prispeli na jeho náklady.

 • Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj celozborový deň, ktorý sme minulý rok mali s názvom: „Poďte ku mne všetci!“ Tento zborový deň sme tento rok presunuli na koniec augusta, keď nám Pán Boh požehnal krásne počasie. Na zborovom dni bol pripravený program nielen pre dospelých ale aj pre deti, a to vo forme skákacieho hradu. Je to Božia milosť, že sa môžeme spoločne stretnúť aj na takýchto stretnutiach. Na tejto akcii nám poslúžil Slovom Božím brat farár Štefan Gabčan z Drienčan. Som vďačný, že prišli aj naši bratia a sestry z Brezničky aj z Veľkej Vsi. Veríme, že takáto akcia sa nám podarí aj tento rok.

 • Zaujívamé udalosti v CZ: V cirkevnom zbore sme tento rok mali aj udalosti, ktoré boli výnimočné aj kvôli tomu, že ich nezažívame pravidelne alebo sme ich mali po prvýkrát. Napríklad: oprava organu, výlet na divadelné predstavenie „Pevec Boží“, oprava strechy na starej fare, slávnosť inštalácie, adventný program slova a hudby.

A preto môžeme skonštatovať, že rok 2016 bol v našom cirkevnom zbore požehnaný na množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktoré napomáhali k šíreniu evanjelia a povzbudzovaniu veriacich k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista.

Záver:

Milí bratia, milé sestry, dnes nám tu zaznelo mnoho informácií zo života nášho cirkevného zboru. Mnohé nás potešili, niektoré trochu zarmútili, no je len na nás, ako to bude pokračovať ďalej. Záleží len na nás, ako pochopíme a do života aplikujeme výzvu Pána Ježiša: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“

Ďakujem Pánu Bohu, že nás ani v minulom roku neopustil, ale že dokazoval svoju prítomnosť v cirkevnom zbore. V pokore srdca Ho preto prosme, aby nás vychovával a formoval podľa svojej vôle aj v tomto nastávajúcom roku.

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou povzbudzovali zbor, a tak sme mohli nielen vykonávať pravidelné aktivity, ale mohli sme sa púšťať aj do nových výziev. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí držia na modlitbách celý cirkevný zbor, pretože v tomto uponáhľanom a skazenom svete potrebujeme modlitby, aby sme mohli vytrvať a obstáť. K tomu nech nám pomáha Trojjediný Boh. Amen