Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2016

HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu.

Zaoberali sme sa aktuálnymi finančnými otázkami CZ:

1. Vypracovaním a odovzdaním daňového priznania za rok 2015. Zaplatili sme daň vo výške 1 389,08 € z nájmu vo výške 6 313,26 € ( nájom doplatený za roky 2013 – 2014). 77% Kalinovo – 1 069,59 € a 23% Veľká Ves – 319,49 €.

2. Zakúpením osobného motorového vozidla LOGAN DÁCIA pre CZ v hodnote 8 956,60 € a odpredaním FELÍCIE za zostatkovú hodnotu 300 €.

3. Finančným zabezpečením opravy organu v kostole Kalinovo, na ktorej pracovala vybraná firma Jozef Galla – ORGANÁR Dvory nad Žitavou. Oprava bola uhradená z Fondu AK vo výške 6 775 € ( vrátane 500 € za odkúpenie dvoch registrov píšťal z nefunkčného organu vo Veľkej Vsi ).

4. Hodnotením napĺňania rozpočtu ( príjmov a výdajov ), schváleného konventom 14.2.2016.

– Sledovali sme opravy:

K: výmena strechy na starej fare ( plechová krytina ) v hodnote 5 707 €. Obc.Ú. prispel sumou 500 €. Pokračovalo sa s odvodnením str. fary vo výške 103 €, mimorozpočtovo sa urobila garáž v str. fare, na ktorej sa preinvestovalo 386 € (sponzorsky dodaná garážová brána rod. Zivákovou a preklad nad bránou Ing. M. Dováľom).

VV: natreli fasádu veže kostola v hodnote 2005 € a v B dokončili opravu vnútorných stien kostola v hodnote 196 €. Celkovo sa preinvestovalo 7 874 €.

Z fondu AK sa čerpali peniaze na farbenie ohrádok hrobov Kalandovcov a starých farárov, nákup kvetov na hroby, návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene, pomôcok pre detskú besiedku a oprava organu v celkovej výške 7 655 €.

– Zvýšenú spotrebu elektrickej energie v kostoloch VV a K.

– Financovaníe celozborového dńa ( 208 € ) a inštalácie br. Farára ( 609 € ).

– Výber cirkevných príspevkov 93,8% vo výške 4 006 €.

5. Br. J. Maďar, ved. inventarizačnej komisie, dohliadal na zaevidovanie zakúpených

predmetov K: kuka nádoba, projekčné plátno a investície do

osobného auta DÁCIA. Zároveň bola preradená elektr. kosačka

s nulovou hodnotou z K do B a vyradený osobný automobil FELÍCIA.

Vykonaná bola aj fyziská inventarizácia v Kalinove.

6. Revízna komisia vykonala kontrolu pokladní a účtovníctva s konštatovaním, že nenašla nedostatky.

7. Vypracovaním štatistických výkazov o hospodárení CZ za rok 2016, správy HV a návrhu rozpočtu na rok 2017 viď. tabuľky:

PRÍJMY Rozpočet r. 2016 (€) Skutočnosť r. 2016 (€) Rozpočet r. 2017 (€)
Príjmy z majetku (pôdy) 3 780,00 3 801,56 3 780,00
Milodary 3 500,00 5 327,00 4 000,00
Ofery 3 500,00 3 598,50 3 500,00
Cirkevný príspevok 4 000,00 4 006,00 3 900,00
Z ObcÚ a predaja auta 300,00 800,00 500,00
Príjmy z poskytnutých služieb (zvonenie, úroky, predaj časopisov, vratky SSE, atď.) 1 120,00 2 085,65 1 300,00
PRÍJMY SPOLU 16 200,00 19 618,71 16 980,00
VÝDAVKY Rozpočet r. 2016 (€) Skutočnosť r. 2016 (€) FOND AK r. 2016 (€) Rozpočet r. 2017 (€)
Opravy 10 000,00 7 873,87 6 775,00 5 860,00
Obstarávanie majetku 9 500,00 8 956,60   0,00
Cestovné 500,00 148,6 727,68 600,00
Telefón 300,00 275,12   300,00
Poistenie budov, auta, revízie 400,00 516,64   800,00
Reprezentácia a ostatné výdavky a služby 550,00 370,85   400,00
Spotreba materiálu časopisy, kanc. potr., PHM a ost.) 1 770,00 3 523,38 152,71 3 400,00
Spotreba energií (vodné, SEE, SPP) 3 100,00 3 213,43   3 620,00
Dane (z príjmu, nehnuteľností a poplatky) 1 740,00 1 647,03   1 000,00
Príspevky vyšším a iným COJ 900,00 1 114,39   1 000,00
VÝDAVKY SPOLU 28 760,00 27 639,91 7 655,39 16 980,00
ROZDIEL -12 560,00 -8 021,20   0,00
  Stav k 31.12.2015 Príjmy v roku 2016 Výdavky v roku 2016 Stav k 31.12.2016
Finančné prostriedky CZ 17 043,96 € 19 618,71 € 27 639,91 € 9 022,76 €
Fond AK 26 869,69 €   7 655,39 € 19 214,30 €
SPOLU 43 913,65 € 19 618,71 € 35 295,30 € 28 237,06 €