Správa HV pri CZ ECAV v Kalinove za rok 2017

(Celozborový konvent dňa 11.02.2018)
HV zasadal 3x do roka podľa stanoveného plánu (jún, september, december) v zložení: za Brezničku ss. O. Géčová, J. Gáborová, za Kalinovo I. Hroncová, M. Svorčíková, M.Dováľová, bb. J. Zivák, D. Kuric, J. Maďar, za Veľkú Ves ss. Národová, M. Líšková a V. Hanesová. Priemerná účasť členov bola 75,8%. Na každom zasadnutí bol prítomný aspoň jeden štatutár.
Našou úlohou bolo analyzovať napĺňanie a čerpanie rozpočtu schváleného celozborovým konventom 12.02.2017.

Rozpočet r.2017 Skutočnosť r.2017 Rozpočet r.2018
Príjmy spolu 16 980 € 26 615,18 € 17 680,-
Z toho: Príjmy z pôdy 3 780 8 358,28 * 3 780
Milodary 4 000 5 666,- 4 000
Ofery 3 500 3 778,74 3 500
Cirkevný príspevok 3 900 4 074,- 3 900
Z Ob.Ú. a predaja majetku 500 2 140,- ** 1 000
Z poskytnutých služieb (zvonenie, predaj časopisov, vratky, zbierky, cestovné….) 1 300 2 598,16 *** 1 500
Výdavky spolu 16 980 12 702,31 22 680
Z toho: Opravy 5 860 958,69 * 10 030
Cestovné 600 3,20 100
Telefón 300 416,61 450
Poistenie budov, auta, revízie 800 679,58 700
Reprezentácia a ost. výdavky na služby 400 445,33 ** 400
Spotreba materiálu (časopisy, kanc. potr., čistiace prost, PHM a ost.) 3 400 3 941,94*** 3 500
Spotreba energií ( vodné, SSE, SPP ) 3 620 4 222,84**** 4 500
Dane (z príjmu, nehnuteľností a poplatky) 1 000 1 085,79 2 000
Príspevky vyšším a iným COJ 1 000 948,33 1 000

Príjmy: * nájom za pôdu 7.558,28€ vyplatený K a VV za roky 2016-2017 a 800,-€ Br podiel z urbára.
** príspevky a predaj 1.440,- € Br získala z predaja majetku a 700,- € K príspevok Obc.Ú. na ozvučenie kostola.
*** z poskytnutých služieb 1.019,65 € časopisy, 62,-€ cestovné Tomášovce, 154,-€ administrácia Poltár A,
743,- € zbierka na rúcho, preplatky…..

Výdavky: * opravy K garáž 218,-, kostol 237,36, auto + kosačka 84,20, zateplenie sev. steny fary 225,50 ( +150,- práca)
a zakúpenie 2x pracovná doska na linku do kuchyne fary; VV oprava vchodových dverí do kostola 14,49
**.reprezentácia a ostatné výdavky na služby 186,10 € odoslaná zbierka z ekumenického „ Svetového dňa
modlitieb „ umývanie auta, poštovné, domový odpad….
*** spotreba materiálu zahrnuté ozvučenie kostola v Hrabove 1.372,49 €, časopisy 1.135,60 , kancelárske
potreby 189,35, PHM 455,05, rámovanie vyšívanej Lutherovej ruže 160,-, nákup DHM….
****spotreba energií: K – fara vodné 97,86; SSE 534,16; SPP 1.739,46; kostol SSE 691,75; zvonica 9,93
VV – kostol SSE 693,68
Br – kostol SSE 144,- a SPP 312,-

TABUĽKA HOSPODÁRENIA za rok 2017 CELKOM
Stav k 1.1.2017 Príjmy za r. 2017 Výdavky za r. 2017 Stav k 31.12.2017
Stav fin.prost. CZ 9.022,76 26.615,18 12.702,31 22.935,62 *
Stav fondu AK 19.214,30 19.214,30
SPOLU 28.237,06 26.615,18 12.702,31 42.149,93
*22.935,63 BÚ: 22.161,57 Pokladne: 774,06
(K) 14.714,50 (K) 241,47 14.955,97
(VV) 4.061,40 (VV) 274,99 4.336,39
(B) 3.385,67 (B) 257,60 3.643,27

Rok 2017 bol rokom šetrenia – dokazuje to aj výsledok hospodárenia – zisk 13.912,87 €.
Z nich chceme časť použiť v roku 2018 na ochranu majetku ( opravy omietok a nátery
fasád kostolov, fary, strechy zvonice….), na spríjemňovanie prostredí našich stretávaní
( kúrenie v kostole VV ), ako aj na skvalitňovanie nášho duchovného rastu.

DHM zakúpený v roku 2017:
19.3.2017 Mikrofón do kostola v Hrabove………………………189,- €
2.6.2017 Pracovná doska na kuch. linku do far.bytu……,,,,179,14 € …… 2 ks
24.10.2017 Maliarsky stojan akademický EKONOMY……… 19,90 €
——————————————
Spolu: 388,04 €