Slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu

V nedeľu 9. 9. 2018 v popoludňajších hodinách sa v Kalinove konalo slávnostné stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Novohradského seniorátu. Stretnutie sa začalo službami Božími v krásnom starobylom chráme Božom.

Kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Zuzana Žilinčíková z CZ Lovinobaňa. Spev piesní bol sprevádzaný hrou na gitarách, klavíri a flaute. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vystúpenie kvarteta a spevokolu z Kalinova pod vedením brata farára Ondreja Šoltésa. 

Viac ako 150 prítomných pozdravila koordinátorka SEŽ Novohradského seniorátu Milica Jozafová. Podala finančnú správu a informovala o doterajších a o plánovaných aktivitách SEŽ v roku 2018. Pozvala na najbližšie veľké stretnutie – na Valné zhromaždenie SEŽ, ktoré bude v októbri 2018 v Pezinku.

Hosťom na slávnostnom stretnutí SEŽ bola Vlasta Okoličányová, ktorá pracuje v Univerzitnej knižnici v Bratislave a venuje sa výskumu starých a vzácnych tlačí. Výsledkom niekoľkoročnej práce V. Okoličányovej a kolektívu je kniha „Reformácia po praslici“ o výnimočných evanjelických ženách 16. – 18. storočia na Slovensku. O mužoch reformácie sa vedelo a vie dosť, o šíriteľkách reformačných myšlienok však veľmi málo. Sestra Okoličányová zaujímavo a fundovane priblížila životné príbehy niekoľkých výnimočných žien z minulosti, ich odvahu, hrdinstvo, odhodlanie, zbožnosť, vieru. Kiež by takých bolo viac aj v súčasnosti!

Potom sa prítomným prihovoril senior NOS Ján Ruman a seniorálny dozorca Pavel Bajo. Sestra farárka Mária Hroboňová z Lučenca priniesla leporelo „Vyšívaná reformácia. 500 rokov reformácie na Slovensku“. Záujemcovia si ho môžu objednať. Okrem vyšívania gobelínov sa ženy v cirkevných zboroch venujú aj iným ručným prácam. Obdivovať sme mohli prácu mladej sestry Dominiky Molnárovej, ktorá vyšíva veľký obraz Posledná večera. Ženy z CZ Kalinovo pripravili výstavu vlastných ručných prác. Sestry z Veľkého Krtíša ponúkali výrobky z tvorivých dielní a rôzne knižné tituly s náboženskou tematikou.

Stretnutie pokračovalo vo farskej záhrade, kde bolo pripravené občerstvenie a kde ešte dlho pokračovali rozhovory. Takéto spoločenstvo vždy povzbudí, poteší, možno posunie ďalej. Vďaka Pánu Bohu za požehnané popoludnie!

Milica Jozafová, koordinátorka SEŽ NOS | 25.9.2018