„Shalom, shalom, Jeruzalem…

…žehnám ti pokoj. Mesiáš prichádza vziať si nás domov, Jeho teraz chváliť chcem!“ Takto spieva kresťanská skupina Olivy v jednej piesni, ktorá ma zobúdza na mobilnom telefóne. Každé ráno som vstávala s týmito slovami, až sa to nedávno naozaj stalo skutočnosťou priamo v oblasti starodávneho Kanaánu!

Spolu s Ondrejom (mojím manželom/naším bratom farárom) a s ľuďmi z môjho rodného cirkevného zboru Nové Mesto nad Váhom sme v dňoch 31. 10. 2018 – 6. 11. 2018 navštívili Krajinu (s)tvorenia – Izrael. Myslím si, že za taký krátky čas sme toho zažili, videli, počuli, cítili a ochutnali veľa. Na všetkých miestach, ktoré sme navštívili, nám náš mesiánsko-židovský sprievodca poslúžil výkladom Božieho Slova, týkajúceho sa danej lokality.

Na hore Karmel bojoval prorok Eliáš s Baalovými prorokmi (1Kr 18). V Nazarete Pán Ježiš čítal z proroka Izaiáša svedectvo o sebe (L 4, 14-30). V Cezarei Filipovej učeník Šimon Peter odpovedal Pánovi Ježišovi na otázku, za koho ho učeníci pokladajú: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt 16, 13-20). Boli sme aj na vrchu, ktorý sa podľa tradície pokladá za Horu blahoslavenstiev, kde Pán Ježiš vyučoval zástupy (Mt 5. – 7. kapitola) a zázračne rozmnožil päť chlebov a dve rybičky (J 6, 1-15). V Tabghe sa vraj Pán Ježiš spytoval Petra, či ho miluje (J 21, 15-17). Kafarnaum bol zase svedkom mnohých uzdravení, z nich jedno zažila aj Petrova svokra (Mk 1, 21-34).

Naše nohy neobišli ani Olivový vrch a Getsemanskú záhradu v Jeruzaleme, kde sa v živote Ježiša a učeníkov odohrali viaceré skutočnosti (Mk 11,1-10; Mt 26,30-35), rybník Betezda (J 5,1-18), záhradný hrob, Golgotu, Múr nárekov. Zastali sme aj pri rieke Jordán, ktorá bola svedkom takých udalostí, ako vstup Izraelitov do Kanaánu (Joz 1. – 3. kapitola), Eliášovo donebavzatie (2Kr 2, 1-18), pokrstenie Pána Ježiša (Mt 3, 13-17). Tiež som veľmi rada, že nám bolo dopriate pozerať sa na kumránske jaskyne, kde sa uchovali zvitky biblických textov, ktoré čítame aj v dnešnej dobe a takisto odpočinok pri Mŕtvom mori s liečivými účinkami tamojšej extra slanej vody.

Keďže veľa miest, na ktoré sa sústredila naša pozornosť, sa nachádzalo v okolí Galilejského mora, veľmi ma potešilo, že sme sa po ňom mohli aj plaviť. Bol to pre mňa najemotívnejší zážitok z celého pobytu v zasľúbenej zemi, pretože nebolo pochýb, že by táto vodná plocha nebola „tá pravá“, kde sa stali mnohé udalosti. Predstavovala som si a v duchu som videla, ako Pán Ježiš kráča po hladine počas búrky k prestrašeným učeníkom, ako ich povoláva do služby evanjelia, ako im pred očami plní siete rybami a Peter mohol z jednej dokonca vytiahnuť peniaz na zaplatenie chrámovej dane.

Mnohé z toho, čo sme zažili, sme si uvedomovali až doma. Keďsi čítam Bibliu, zrazu sa mi odkrývajú detailnejšie súvislosti.Viem, že Pán Boh nad nami držal ochrannú ruku a vďaka Nemusme mohli zažiť toľko milosti. Už od začiatku, ako sme sarozhodli prijať ponuku ísť do Izraela, sme s Ondrejom žilivo veľkom požehnaní, pretože v rovnakom čase sme zistili,že sa na tú cestu vydáme nielen s Trojicou, ale aj v trojici ?.

Michaela Šoltésová

pri múre nárekov