Slávnosť inštalácie zborového farára v Kalinove

„Hospodina, svojho Boha, nasledujte, Jeho sa bojte a Jeho prikázania zachovávajte, Jeho hlas poslúchajte, jemu slúžte a jeho sa pridŕžajte!“ 5M 13,5
25.9.2016 sa v CZ Kalinovo uskutočnila pri pamiatke posvätenia chrámu Božieho inštalácia velebného brata farára Ondreja Šoltésa za bohatej účasti veriacich z matkocirkvi v Kalinove a filiálok Breznička a Veľká Ves.

Chrám Boží v Kalinove je národná kultúrna pamiatka, ktorého sakristia je z 13. stor., oltár je barokový a kazateľnica klasicistická.

Inštaláciu viedol vznešený brat senior NS Ivan Mucha. Kazateľom Slova Božieho bol velebný brat farár Ľubomír Ďuračka z Nového Mesta nad Váhom, pri ktorom bol brat Ondrej Šoltés rok kaplánom.

Liturgovala aj velebná sestra farárka z Poltára Janka Lauková, ktorá CZ Kalinovo pred príchodom brata farára Ondreja Šoltésa administrovala.

Zborová dozorkyňa Mária Ziváková privítala aj hostí, a to pána kanonika rímsko-katolíckej cirkvi v Kalinove Štefana Kosturka, brata kazateľa CB v Kalinove Pavla Bombu s manželkou, starostu obce Kalinovo Jána Šárkana s manželkou a hostí z rodiny inštalovaného brata farára.

Velebný brat farár Ondrej Šoltés pôsobil v kalinovskom CZ dva roky ako námestný farár a po vzájomnej dohode sme sa rozhodli pre trvalejší vzťah a brata farára sme si zvolili za zborového farára.

Je 29. kazateľom Slova Božieho v CZ Kalinovo. „ Ďakujeme Trojjedinému Pánu Bohu, že sa naše cesty stretli, že sme spoznali brata farára a jeho manželku Mišku. Veríme, že naše vzájomné kroky budú vedené Duchom Svätým k obojstrannej spokojnosti vo všedné dni i dni sviatočné, ako sú dnešné slávnostné Služby Božie. “ povedala v úvodnom pozdrave zborová dozorkyňa.

Na slávnostných službách Božích poslúžil aj spevokol CZ piesňou Len jednu prosbu k Tebe mám. Pred záverečnou liturgiou zazneli pozdravy brata seniorátneho poddozorcu Milana Ozdínca, za Rímskokatolícku cirkev sa prihovoril ThLic. Štefan Kosturko, za Cirkev bratskú brat Pavol Bomba a za CZ sestra zborová dozorkyňa Mária Ziváková, ktorá básnickým slovom svojho predchodcu, básnika Jozefa Trtola, vyjadrila nádeje, očakávania, pokánie aj vieru, že si navzájom – CZ a farár – budú pevným bodom ako Božie zasľúbenia, na ktoré sa môžu spoľahnúť.

Pri východe z kostola po slávnostných Službách božích gratulovali nášmu inštalovanému zborovému farárovi Ondrejovi Šoltésovi aj veriaci CZ Kalinovo.

Mária Ziváková, zborová dozorkyňa