Zo života CZ

Milí bratia a sestry,

Nachádzame sa v adventnom čase, v čase očakávania vianočných sviatkov, ale patrí sa v Liste rodine spomenúť aj činy a udalosti, ktoré sa udiali od vydania 2. čísla Listu.

Čo vidíme pri pohľade späť?

Stavebné a hospodárske činnosti:

 • Dokončili sme práce na dobudovaní garáže v starej fare vrátane elektroinštalácie.

 • Pred celozborovým dňom sme vyriadili priestory starej fary a dvora.

 • Opílili sme živé ploty okolo kostola v Kalinove.

 • Pripravili sme drevo na kúrenie.

 • Vo Veľkej Vsi vymaľovali fasádu veže kostola.

Duchovná a vnútromisijná činnosť:

 • 27. augusta sa úspešne uskutočnil ohlásený Celozborový deň .

 • 25. septembra sa konala inštalácia nášho zborového farára Ondreja Šoltésa.

 • Po prázdninách sa začala opäť činnosť Detskej besiedky stretnutím detí a ich rodičov pri opekačke.

 • Pokračuje nácvik piesní zborového spevokolu aj na prehliadku spevokolov Adventná radosť.

 • Pravidelne sa stretávajú ženy v rámci SEŽ pod vedením sestry J. Gasperovorej.

 • Na svojom pravidelnom stretnutí rokovalo presbyterstvo, kontrolu pokladní, účtovníctva a dodržiavania rozpočtu urobil hospodársky výbor,  mediálny výbor pripravil 3. číslo Listu rodine.

 • 4. 12.2016 brat farár pripravil a zorganizoval Adventný program slova a hudby v kalinovskom kostole.

Čo nás čaká:

Hospodárske vnútromisijné a duchovné činnosti.

 • Uskutočniť inventarizáciu majetku CZ.

 • Nacvičiť vianočný program detí.

 • Pripraviť správy o činnosti jednotlivých výborov za rok 2016.

 • Pripraviť výročný celozborový konvent CZ.

Nepodarilo sa nám zatepliť veniec nad oknami bytu brata farára, čo sa prenáša do obdobia roka 2017.

Za všetkými uvedenými činnosťami stoja aktívni členovia CZ, ktorým sme ďakovali v minulom Liste. Sme vďační Pánu Bohu, že k nim pribudli aj ďalší bratia a sestry najmä z mladších ročníkov.

V hore pri chystaní dreva výdatne a ochotne pomohli mladí muži Igor Janeček a Marek Vengrín. Aj naša „ stálica – pracovná čata“ v zložení J. Lőrinčík, J. Zivák, D. Cirák, J. Boroš, J. Hronec, J. Cirák.I. Svorčík si spoluprácu s nimi úprimne pochvaľovali. Srdečná vďaka!

Ďakujeme aj všetkým sestrám, ktoré sa podieľajú pri upratovaní kostolov a zborových priestorov.

Milí bratia a sestry,

Zvlášť chcem poďakovať organizátorom a účinkujúcim, ktorí sa podieľali na Adventnom programe slova a hudby dňa 4.12.2016 v kalinovskom kostole.

Takú skladbu programu s organovou hudbou, hrou na flautu a saxofón, hovoreného slova a spevu sme tu ešte nemali! A to všetko predviedli naši bratia a sestry pod Bohom požehnaným vedením brata farára a jeho manželky. Všetci zúčastnení veriaci mi iste dajú za pravdu, že to bol nevšedný adventný umelecký zážitok, a to z domácej dielne. Tí, čo neprišli, môžu ľutovať!

Nech Pán Boh požehná dobrého zdravia, sily a elánu všetkým účinkujúcim!

M. Ziváková