Výročná kňazská správa za rok 2019

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo,
ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,
na celozborovom výročnom konvente
dňa 16. februára 2020 v Kalinove

1. Bohoslužobný život

Ďalší rok máme za sebou. Vďaka Bohu za to. To, že sme pociťovali Božiu ochranu, bolo cítiť v našom cirkevnom zbore, kde sme mali množstvo príležitostí na stretávanie sa. Mohli sme byť v spoločenstve veriacich, pristupovať k sviatostiam, prijať povzbudenie, ale taktiež cez Božie slovo byť aj napomenutí v našom živote. Najzákladnejším spoločenstvom, kde nám Pán Boh slúžil svojím slovom a my sme na to odpovedali vďakou vo forme piesní a modlitieb, boli Služby Božie. Služby Božie sme mávali vždy v matkocirkvi Kalinovo a obtýždeň vo filiálkach Breznička a Veľká Ves. Spolu sme mali hlavné Služby Božie 98-krát.

 1. Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 52-krát s priemernou účasťou 52 ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 22-krát s priemernou účasťou 18 ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 24-krát s priemernou účasťou 21 ľudí. V priemernej účasti na hlavných bohoslužbách v celom zbore nám vychádza priemer 10,71%. Môžeme povedať, že je to oproti predchádzajúcemu roku o čo si viac.
 2. V cirkevnom zbore sme mali aj 3-krát večerné služby Božie, a to: na Zelený štvrtok, keď starší a nevládni prijali sviatosť Večere Pánovej. Ďalšie večerné služby Božie sme mali na pamiatku reformácie a posledné sme mali v 4. adventnú nedeľu pre starších a nevládnych, ktorí prijali aj na týchto službách Božích sviatosť Večere Pánovej. Opäť aj tu musím skonštatovať, že o Večeru Pánovu počas adventu a pôstu je stále menší záujem zo strany chorých, ktorí nemôžu prísť do chrámu. Iste je to spôsobené aj tým, že ich nemá možno kto doviesť, ale myslím si, že ak by sme o takýchto ľuďoch vedeli, tak nepochybne by sa našli ochotní bratia a sestry, ktorí by ich doviezli. Taktiež mi je veľmi ľúto, že na Služby Božie na Pamiatku reformácie nás chodí rok čo rok menej a menej ľudí, aj keď treba povedať, že tento rok nám na pamiatku reformácie slúžili deti programom, tak nás bolo o čosi viac. No nebyť detí a ich rodičov, ktorí prišli s nimi, asi by náš bolo do 40. Myslím si, že by nám evanjelikom malo záležať na týchto reformačných Službách.
 3. Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 14 ľudí a vo Veľkej Vsi 5 ľudí. Stredtýždňové služby Božie sa konali aj v advente: 3-krát v Kalinove a 3-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 14 ľudí a vo Veľkej Vsi 6 žien.

Bratia a sestry, každoročne počúvame tieto čísla, ktoré odzrkadľujú náš záujem o dianie v cirkevnom zbore a to sa netýka len účasti na nedeľňajších Službách. Chcem však všetkým vám, ktorí pravidelne navštevujete služby Božie a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za vašu prítomnosť a ochotu prísť. Vnímam to o to viac, že keď sa pozrieme na vekové zloženie Služieb Božích, tak sme svedkami toho, že nám mladá a stredná generácia chýba. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to len veľmi malé percento z toho, koľko by ich mohlo prísť. Preto chcem nás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme sa nebáli povzbudiť ľudí, ktorí sú okolo nás, aby prichádzali na SB.

Taktiež aj tento rok chcem vysloviť poďakovanie za službu našim sestrám kantorkám, bratovi kantorovi, sestrám kostolníčkam a všetkým, ktorým práca v CZ leží na srdci a zaujímajú sa o všetky aktivity. A tak ako som hovoril, v neposlednom rade veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí sa akokoľvek podieľate na chode nášho cirkevného zboru.

2. Sviatosti

 1. Krst svätý: Aj tento rok bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to požiadali. Celkovo sme mali 7 krstov a z toho bolo pokrstených 5 chlapcov a 2 dievčatá. Tento rok sme nemali žiaden krst dospelého brata či sestry. Aj tento rok však musíme skonštatovať, že v mnohých prípadoch rodičia detí neboli manželia a dokonca niektorí sa ani netúžili zobrať. No dieťa za stav svojich rodičov nemôže, a preto krst neodmietam ani u takýchto členov cirkevného zboru, avšak rodičov napomínam, aby zmenili svoj status a vstúpili do manželstva, a tak podľa Božieho poriadku vychovávali svoje deti v riadnej rodine. Krst je a má byť veľmi významná udalosť v živote rodiny, ale aj zboru, je mi však ľúto, že krst je pre niektorých len nejaký rituálny obrad a nič viac v tom nevidia.

Počet krstov oproti minulého roka bolo o 4 menej.

 1. Večera Pánova: Sviatosť VP bola prislúžená v cirkevnom zbore 41-krát. V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 17-krát, či už v chráme, alebo na fare. Vo Veľkej Vsi bola Večera Pánova prislúžená v chráme Božom 7-krát a v chráme Božom v Brezničke bola prislúžená 7-krát. Okrem toho som na požiadanie bol aj v niekoľkých domácnostiach a taktiež som 6-krát prislúžil Večeru Pánovu v zariadení Betánia. Večera Pánova bola prislúžená aj snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu a počas sobáša boli účastní pri Pánovom stole. Celkovo pristúpilo k VP 250 mužov a 737 žien, spolu 987 komunikantov. Je to o 103 viac ako v r. 2018. Buď Bohu chvála za to, že máme túžbu po Jeho stole a túžbu byť v Jeho náručí, kde môžeme prijímať odpustenie!

3. Ostatné bohoslužobné úkony

 1. Konfirmácia: V minulom roku slávnosť konfirmácie prijali po riadnej dvojročnej príprave 5 mladí, ktorí sa stali dospelými členmi CZ. Stalo sa tak 2. júna 2019. Boli to 2 chlapci a 3 dievčatá.

V minulom roku o konfirmáciu dospelých, neprejavil nikto záujem.

Avšak po ročnej pauze sme mali jubilejnú konfirmáciu, kde boli spojené dva ročníky. Pozvanie prijalo 15 bratov a sestier, ktorí spoločne pristúpili aj k Pánovmu stolu.

 1. Cirkevné sobáše: Tento rok sme mali 2 sobáše. Oba by sme priradili ku krížnym manželstvám, nakoľko v oboch prípadoch bol ženích evanjelik a nevesta katolíčka. Taktiež treba povedať, že v kalinovskom chráme bol len jeden sobáš a druhý bol v chráme Božom v Lučenci. Nakoľko to bol náš cirkevník, podľa CPP má byť zapísaný v našej matrike – a taktiež som sobášil ja a náš spevokol poslúžil piesňami. Sobášov bolo rovnako ako v roku predchádzajúcom.

V tomto roku sme nemali požehnanie manželstva.

 1. Pohreby: Pán života a smrtisi v minulom roku povolal z tejto časnosti 16 ľudí, z toho 7 mužov a 9 žien. Najstaršia z pochovaných bola Anna Morháčová, ktorá bola pochovaná vo veku 98 rokov a najmladší pochovaný bol Pavel Mázor, ktorý mal 66 rokov. Niektorí z pochovaných boli stáli návštevníci služieb Božích alebo aspoň ľudia, ktorí sa k svojej viere verejne hlásili, aj keď nemohli do spoločenstva v chráme Božom už prichádzať pre zdravotné problémy. Pochovávali sme však aj ľudí, ktorí nepatrili do nášho CZ, no ich rodinní príslušníci vyslovili túžbu, aby mali evanjelický pohreb.

Chcem aj v tento rok vyznať, že pohrebné kázne boli vždy a v akejkoľvek situácii pripravované misijne a taktiež aj so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo o 8 viac ako v roku 2018.

Veľkou a významnou pomocou na pohreboch je služba našich sestier kantoriek a taktiež brata kantora. Je pochopiteľné, že napriek ich povinnostiam sa im nedalo byť na každom pohrebe, no i napriek tomu im nielen za túto službu chcem vysloviť svoje úprimné poďakovanie. Treba taktiež povedať, že nakoľko naše sestry kantorky a brat kantor sú zamestnaní, snažíme sa aj im vyjsť v ústrety a plánovať čas pohrebu podľa toho, ako sa im dá, lebo inak by sme mali pohrebné rozlúčky bez hudobného sprievodu! Tiež chcem poďakovať bratovi kaplánovi Balcovi z Poltára, ktorý nám tento rok pomáhal pri pohreboch, nakoľko nie vždy sa našim kantorom dalo.

 1. Štatistika: Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul aj štatistiku nášho CZ. V roku 2011, keď bolo sčítanie obyvateľstva, sa k CZ Kalinovo hlásilo 742 členov. Na začiatku roku 2019 sme mali v kartotéke 700 členov. Dnes môžeme skonštatovať, že k 31. 12. 2019 sme mali v evidencii 691 členov.

4. Výchovná činnosť:

 1. Náboženstvo: Tak ako aj minulý rok, aj v tomto môžem skonštatovať, že náboženská výchova sa vyučuje na základnej škole v Kalinove a na základnej škole v Brezničke každý štvrtok. V Brezničke mám jednu vyučovaciu hodinu ráno o 800. Na toto náboženstvo chodila do prázdnin 1 žiačka a od septembra vyučujem 4 deti. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Vyučujem vždy spojené ročníky 1. – 2., na druhej hodine vyučujem 3. – 4. ročník, na tretej vyučujem 5. – 6. ročník a poslednú hodinu vyučujem ročníky 7. až 9. Spolu v Kalinove vyučujem 35 detí, čo je o 2 deti menej ako minulý rok. Vyučuje sa riadne podľa učebných osnov, ktoré sú stanovené našou cirkvou a podľa ktorých sú vypracované aj učebnice. Každý žiak v ročníku má príslušnú učebnicu a pracovný zošit, ktorý sa však v tomto roku nedal zakúpiť vo vydavateľstve Tranoscius, nakoľko im to skladové zásoby nedovoľovali. Preto som pre všetky ročníky musel v tomto školskom roku vytvárať pracovné zošity ja.
 1. Konfirmačná výučba: Od januára do mája sme mali konfirmačné vyučovanie v pondelok na fare. Potom sme našich konfirmandov v chráme Božom preskúšali a druháci v prvú júnovú nedeľu boli konfirmovaní. Začiatkom októbra sme začali s výučbou konfirmácie s dvoma druháčkami – konfirmandkami a so 4 prvákmi – katechétmi. Toto vyučovanie prebieha v piatok od 13.30 na fare.
 1. Detská besiedka: Teší ma, že deti sa rady a pravidelne stretávajú, a to nielen pri piesňach, pri počúvaní príbehov o Pánovi Ježišovi či starozmluvných príbehoch, ale aj pri hrách a pri mnohých iných aktivitách. Detská besiedka prebieha na fare od septembra do júna. Chodí priemerne 10 – 15 detí. Teší nás, že prichádzajú medzi nás aj nové deti. Opäť však chcem vyjadriť poľutovanie, že napriek tomu, že deti chodia na besiedku, v kostole ich s rodičmi pravidelne nevídame.

Chcem vymenovať aspoň pár aktivít pre deti: zorganizovali sme karneval, nacvičili sme program na Deň matiek, Deň otcov, Veľkú noc, Pamiatku reformácie. Deti poslúžili aj pri rôznych iných aktivitách svojím programom. Poslednú júnovú nedeľu sme v kostole odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre ceny prišli do kostola). Druhý júlový týždeň sme zorganizovali detský denný biblický tábor, kde sme mali 15 detí a 2 pomocníčky. Tento rok sme pre zlé počasiu neboli koledovať, no ďakujem všetkým, ktorí prispeli na prácu s besiedkou v zbierke. Taktiež sme pripravili program na Vianoce, ktorým sme niekoľko dní pred Vianocami poslúžili aj v zariadení Betánia.

Besiedka by pravdepodobne nefungovala, keby nebolo ochotných rúk, ktoré vždy rady pomôžu. Chcem sa preto poďakovať Andrejke Svorčíkovej, Maťke Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré sú veľmi dobrou oporou pri vyučovaní na besiedke, ale aj pri vyrábaní suvenírov ku Dňu matiek, Dňu otcov, na Vianoce a podobne.

 1. Dorast/Mládež: Toto je kategória, ktorá mi robí veľké starosti. Je to preto, že aj sa snažíme oslovovať mladých ľudí, aby prišli/prichádzali, no ich povinnosti im asi nedovoľujú prísť a stretnúť sa. A preto nás všetkých pozývam, aby sme sa modlili za túto mladú generáciu, aby mali túžbu po spoločenstve nielen medzi sebou, ale hlavne s Pánom Bohom.

5. Biblická a vnútromisijná činnosť:

 1. Biblické hodiny: V našom cirkevnom zbore sa pravidelne od januára do školských prázdnin a od septembra/októbra do decembra stretávame k štúdiu Biblie. Biblická hodina nebola len vo výnimočných prípadoch a v období pôstu i adventu, keď prebiehajú večierne. Ďakujem nášmu Bohu, že k skúmaniu Písma sa stretávame nielen v Kalinove, ale aj vo Veľkej Vsi. Stretávalo sa v priemere 5 žien vo Veľkej Vsi a 6 členov v Kalinove, zväčša žien. Chcem vás preto všetkých pozvať k týmto našim stretnutiam pri štúdiu Biblie. To, že to nie sú SB, nech nás neodrádza, ale nech máme túžbu po spoznávaní Božieho slova aj takto pri biblických hodinách.
 1. Stretnutia žien – SEŽ: Naše ženy sa k stretnutiu SEŽ – tak ako sme toho boli svedkami po minulé roky – v tomto roku stretli len párkrát. No aj napriek tomu boli vždy ochotné pomôcť s prípravou zborových podujatí. Okrem toho sa pravidelne starajú o upratovanie kostola, farských priestorov i o kvetinové záhony pri fare. Zapojili sa do Svetového dňa modlitieb v RKC kostole, urobili stôl hojnosti pri poďakovaní za úrody zeme, urobili adventný veniec do kostola i na faru… i iné. Súčasťou kňazskej správy je aj správa koordinátorky SEŽ – sestry Jany Gasperovej – z ktorej som vybral uvedené aktivity.
 1. Stretnutie mladších žien: V tomto roku sa schádzalo aj spoločenstvo mladších žien, ktoré viedla moja manželka (Michaela Šoltésová). Stretávali sa podľa dohody. Keďže sa nám narodil synček Dominik, tieto stretnutia tento rok boli len od septembra a stretli sa 12-krát – skoro každý pondelok. Do tohto spoločenstva sa začlenilo 9 mladých žien, ktoré sa stretávajú nielen pri rozhovoroch o živote, ale taktiež študujú Písmo na základe tém, ktoré ich zaujímajú. Priemerne sa schádzajú v počte 6.
 1. Spevokol: Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri nacvičovaní piesní. V našom spevokole spieva 18 členov. Snažíme sa cvičiť piesne k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale náš spevokol poslúžil aj pri pohreboch. Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj na iné stretnutia či príležitosti, a to nielen v CZ ale aj na seniorátnej úrovni. Tak ako po minulé roky sa spevokol nestretáva len na nácvikoch, ale aj pri posedeniach, kde diskutujeme, zdieľame sa, a taktiež piesňami oslavujeme nášho Boha za milosť, že nám dáva hlasy, aby sme nimi Jeho oslavovali. Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí pravidelne prichádzajú do spoločenstva, že spoločne môžeme nielen tráviť čas, učiť sa nové piesne a obohacovať nimi program SB, ale že sa môžeme stretnúť aj inak. Chcem touto cestou pozvať aj nových spevákov, ktorí majú túžbu pridať sa k nám.

Pri „veľkom“ spevokole – Adoremusu, je potrebné povedať, že máme aj menšie zoskupenie – kvarteto, ktoré sa však nestretávalo pravidelne.

 1. Pastorálna činnosť: Vo svojej podstate prebieha pri každom stretnutí a rozhovore kresťana s iným človekom, kresťanom i nekresťanom. Väčšinou tieto pastorálne rozhovory sú pred pohrebmi, sobášmi, krstami. Okrem toho aj pri iných príležitostiach, keď navštívim domácnosť alebo niekto príde na faru s nejakým problémom a snažíme sa ho spoločne vyriešiť. Verím, že aj v tomto roku sa budeme môcť stretávať aj pri osobným rozhovor v domácnostiach. Preto Vás chcem povzbudiť, ak máte túžbu sa stretnúť/rozprávať u vás doma, prosím, aby ste mi dali vedieť a ja rád prídem i do domácnosti.
 1. Zborový časopis: Opäť sme aj v tomto roku vydávali a sprostredkovali zborový časopis List rodine. Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát. Za spoluprácu pri jeho zostavení ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi článkami pre dospelých i pre deti, a tak pomohli pri jeho príprave. Chcem sa osobitne poďakovať sestre Balkovskej za vedenie pri príprave časopisu, sestre Zivákovej za gramatickú a štylistickú úpravu, ale taktiež aj bratovi Borošovi ml. za grafickú úpravu. Určite si v ňom mohol každý nájsť, čo ho zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí finančne prispeli na jeho náklady.

Pri tlačení zborového listu, chcem povedať aj to, že pravidelne tlačím kázne z každej nedele. Tlačí sa približne 30 – 35ks a nosím ich aj na filiálky. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí aj na tlačenie kázni prispievajú finančnými milodarmi!

 1. Internetová stránka. Už v minulom roku sme zakúpili väčšiu doménu pre našu internetovú stránku: www.eczk.eu
  Okrem pravidelných článkov, ktoré sa pridávajú na našu stránku, pridávame aj pozvánky na udalosti v CZ, nahrávame kázne, aj iné. Na internetovú stránku máme veľmi dobré ohlasy aj od ľudí, ktorým je CZ Kalinovo zakorenené v srdci, no sú odcestovaní. Aj takto môžu vidieť, čo sa v našom cirkevnom zbore robí!
 1. Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj celozborový deň, ktorý mal tému z detského tábora – Skúška odvahy… a bola to téma o Danielovi. Tento zborový deň sme mali na konci denného detského zborového tábora. Síce nám tento rok celkom neprialo počasie, pretože nebolo jasno, ako minulý rok, no i napriek tomu sme mali požehnaný čas vo farskej záhrade. No pre deti sme museli zrušiť skákací hrad. Na začiatok sme začali spolu s deťmi vyhodnotením tábora. Tento rok sme mali vzácnu návštevu novozvoleného brata generálneho biskupa Ivana Eľka s bratom tajomníkom Borisom Mišinom. Som vďačný, že prišli aj naši bratia a sestry z Brezničky aj z Veľkej Vsi. Mám osobnú túžbu, aby sme v stretaní sa pri Slove Božom i spoločných rozhovoroch pokračovali aj tento rok, nakoľko vnímam, že je to veľmi dôležité – takýmto spôsobom upevňovať spoločenstvo medzi nami.
 1. Zaujímavé udalosti v CZ: V cirkevnom zbore sme tento rok mali aj udalosti, ktoré boli výnimočné aj pre to, že ich nezažívame pravidelne, ale len občas. Napríklad: premietali sme Prochrist – z Liptovského Hrádku; mali sme prednášku o Misii na Níle. Mali sme Noc kostolov, kde nám slúžili mnohí bratia a sestry z CZ. Zúčastnili sme sa so ženami na pracovnom i slávnostnom stretnutí novohradských žien. S našimi spevokolistami sme sa zúčastnili prehliadky spevokolov – Adventná radosť v Českom Brezove.

Možno tak netradične, chcem medzi zaujímavosti zaradiť aj zakúpenie a realizáciu namontovania kúrenia v kostole vo Veľkej Vsi.

Rok 2019 bol v našom cirkevnom zbore požehnaný na množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktoré napomáhali šíreniu evanjelia a povzbudzovaniu veriacich k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista. A tak verím, že každý si mohol nájsť to, čo ho zaujímalo a to, čo ho mohlo povzbudiť.

Záver:

Vďaka preto patrí Pánovi Ježišovi, že aj tento rok požehnával náš zbor a viedol nás pri mnohých aktivitách. Prosme Ho, nech takisto požehnáva aj rok nasledujúci a privádza ešte viac ľudí k poznaniu pravdy, pretože On je spása! „K Tebe vystieram svoje ruky; k Tebe svoju dušu ako vyprahnutú zem. Daj mi hneď zrána počuť svoju milosť. Daj mi poznať cestu, po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu.

Amen