Výročná kňazská správa za rok 2018

o Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo,
ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,
na celozborovom výročnom konvente
dňa 10. februára 2019 v Kalinove

1. Bohoslužobný život

Aj tento deň môžeme vyznať, že ďalší rok vo fungovaní cirkevného zboru je za nami. Verím, že môžeme spoločne vyznať, že jedine vďaka Pánovi Ježišovi sme ho zvládli. Možno sa nám podarilo niečo viac ako minulý rok, možno sme v niečom poľavili. Taktiež verím, že pri všetkom, čo sme zažívali, sme pociťovali Božiu blízkosť a opateru. Opäť aj v tento rok sme sa mohli schádzať do spoločenstva veriacich ľudí, pristupovať k sviatostiam, prijímať povzbudenie, ale taktiež cez Božie slovo byť aj napomenutí v našom živote. Treba vyznať, že tým najzákladnejším spoločenstvom, kde nám Pán Boh slúžil svojím slovom a my sme na to odpovedali vďakou vo forme piesní a modlitieb, boli Služby Božie. Služby Božie sme mávali vždy v matkocirkvi Kalinovo a obtýždeň vo filiálkach Breznička a Veľká Ves. Spolu sme mali hlavné Služby Božie 114-krát.

 1. Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 52-krát s priemernou účasťou 52 ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 22-krát s priemernou účasťou 19 ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 25-krát s priemernou účasťou 24 ľudí. V priemernej účasti na hlavných bohoslužbách v celom zbore nám vychádza priemer 10,14%. Minulý rok som na konvente hovoril, že je to menej. Áno, aj teraz je to menej, ale nie je to rapídne zníženie účasti.
 2. V cirkevnom zbore sme mali aj 3-krát večerné služby Božie, a to: na Zelený štvrtok, keď starší a nevládni prijali sviatosť Večere Pánovej. Ďalšie večerné služby Božie sme mali na pamiatku reformácie a posledné sme mali v advente pre starších a nevládnych, ktorí prijali aj na týchto službách Božích sviatosť Večere Pánovej. Opäť aj tu musím skonštatovať, že o Večeru Pánovu počas adventu a pôstu je stále menší záujem zo strany chorých, ktorí nemôžu prísť do chrámu. Iste je to spôsobené aj tým, že ich nemá možno, kto doviesť, ale myslím si, že ak by sme o takýchto ľuďoch vedeli, tak nepochybne by sa našli ochotní bratia a sestry, ktorí by ich doviezli. Tiež mi je veľmi ľúto, že na Služby Božie na Pamiatku reformácie nás chodí rok čo rok menej a menej ľudí. Myslím si, že by nám evanjelikom malo záležať na týchto reformačných Službách.
 3. Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 13 ľudí a vo Veľkej Vsi 5 ľudí. Stredtýždňové služby Božie sa konali aj v advente: 3-krát v Kalinove a 3-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 12 ľudí a vo Veľkej Vsi 5 ľudí. Každoročne na týchto Službách – tento rok v Kalinove – vnímame klesajúcu tendenciu.

Bratia a sestry, opäť sme počuli čísla, ktoré nám ukazujú, aký máme záujem o dianie v cirkevnom zbore, a to sa netýka len účasti na nedeľňajších Službách. Chcem však všetkým vám, ktorí pravidelne navštevujete služby Božie a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za vašu prítomnosť a ochotu prísť. Vnímam to o to viac, že keď sa pozrieme na vekové zloženie Služieb Božích, tak vnímame, že nám mladá a stredná generácia chýba. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to mizivé percento z toho, koľko by ich mohlo prísť. Preto chcem nás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme sa nebáli povzbudiť ľudí, ktorí sú okolo nás, aby prichádzali na SB. Minulý rok som v tejto časti spomenul aj návštevu besiedkárov s ich rodičmi na Službách a bolo potom hovorené, že treba zmeniť deň besiedky a že rodičia prídu. Musím povedať, že som sa rozprával s rodičmi, ale neúspešne a mnohí mi povedali, že oni majú v nedeľu niečo iné na práci. Preto sme čas ani deň detskej besiedky nezmenili.

Taktiež aj tento rok chcem vysloviť svoje poďakovanie za službu našim sestrám kantorkám, bratovi kantorovi, sestrám kostolníčkam a všetkých, ktorým práca v CZ leží na srdci a zaujímajú sa o všetky aktivity. A tak ako som hovoril, v neposlednom rade veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí sa akokoľvek podieľate na chode nášho cirkevného zboru.

2. Sviatosti

 1. Krst svätý: Aj tento rok bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to požiadali, a to bez rozdielu. Celkovo sme mali 11 krstov a z toho bolo pokrstených 6 dievčat a 5 chlapcov. Tento rok sme nemali žiaden krst v dospelosti. Aj tento rok musíme skonštatovať, že v mnohých prípadoch rodičia detí, neboli manželia. Dieťa však za stav svojich rodičov nemôže, a preto krst neodmietame ani u takýchto členov cirkevného zboru, avšak rodičov napomíname, aby vstúpili do manželstva podľa Božieho poriadku, a tak vychovávali svoje deti v riadnej rodine. Krst je a má byť veľmi významná udalosť v živote rodiny, je mi však ľúto, že krst je pre niektorých len nejaký rituálny obrad a nič viac v tom nevidia. Počet krstov oproti minulého roka bolo o 2 viac.
 2. Večera Pánova: Sviatosť VP bola prislúžená v cirkevnom zbore 42-krát. V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 17-krát, či už v chráme, alebo na fare. Vo Veľkej Vsi bola Večera Pánova prislúžená v chráme Božom 7-krát a v chráme Božom v Brezničke bola prislúžená 7-krát. Okrem toho som na požiadanie bol aj v niekoľkých domácnostiach a taktiež som 6-krát prislúžil Večeru Pánovu v zariadení Betánia. Večera Pánova bola prislúžená aj snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu pred sobášom. Celkovo pristúpilo k VP 207 mužov a 677 žien, spolu 884 komunikantov. Je to o 20 viac ako v r. 2017. Buď Bohu chvála za to, že máme túžbu po Jeho stole a túžbu byť v Jeho náručí, kde môžeme prijímať odpustenie!

3. Ostatné bohoslužobné úkony

 1. Konfirmácia: Som nesmierne vďačný, že sme v minulom roku mali slávnosť konfirmácie po dlhšom čase. Áno, aj v predchádzajúcich rokoch boli konfirmovaní dospelí členovia CZ, ale tento rok to bolo výnimočné tým, že sme mali konfirmáciu 5-tich mladých, ktorí sa stali dospelými členmi CZ. Stalo sa tak 3. júna 2018. Bol to 1 chlapec a 4 dievčatá. V minulom roku však musím skonštatovať, že sme nemali jubilujúcich konfirmandov.
 2. Cirkevné sobáše: Tento rok sme mali 2 čisto evanjelické sobáše, avšak mladí, ktorí prejavili túžbu zobrať sa, neboli z nášho cirkevného zboru. Verím však, že aj naši mladí Kalinovčania, ktorí spolu chodia či žijú v partnerskom vzťahu, pocítia túžbu vstúpiť do manželstva, a tak vykročiť na Bohom stanovenú cestu. Sobášov bolo o 4 menej ako v roku predchádzajúcom. V tomto roku sme však mali aj jedno požehnanie manželstva, kde si manželia zopakovali svoj sľub, a tak vykročili do ďalšieho obdobia svojho života s Božím požehnaním.
 3. Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 8 ľudí, z toho 5 mužov a 3 ženy. Najstaršia z pochovaných bola Marta Oravcová, ktorá bola pochovaná vo veku 84 rokov a najmladší pochovaný bol Karol Bartoš, ktorý mal 46 rokov. Niektorí z pochovaných boli stáli návštevníci služieb Božích alebo aspoň ľudia, ktorí sa k svojej viere verejne hlásili, aj keď nemohli do spoločenstva v chráme Božom už prichádzať kvôli zdravotným problémom. Pochovávali sme však aj ľudí, ktorí nepatrili do nášho CZ, no ich rodinní príslušníci vyslovili túžbu, aby mali evanjelický pohreb. Pohrebné kázne boli vždy a v akejkoľvek situácii pripravované misijne a taktiež aj so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo o 6 menej ako v roku 2017. Veľkou a významnou pomocou na pohreboch je služba našich sestier kantoriek a taktiež brata kantora vo Veľkej Vsi. Je pochopiteľné, že napriek ich povinnostiam sa im nedalo byť na každom pohrebe, no i napriek tomu im nielen za túto službu chcem vysloviť svoje úprimné poďakovanie. Treba taktiež povedať, že nakoľko naše sestry kantorky a brat kantor sú zamestnaní, snažíme sa aj im vyjsť v ústrety a plánovať čas pohrebu podľa toho, ako sa im dá, lebo inak by sme mali pohrebné rozlúčky bez hudobného doprovodu!
 4. Štatistika: Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul aj štatistiku nášho CZ. V roku 2011, keď bolo sčítanie obyvateľstva, sa k CZ Kalinovo hlásilo 742 členov. Na začiatku roku 2018 sme mali v kartotéke 699 členov. Dnes môžeme skonštatovať, že k 31. 12. 2018 sme mali v evidencii 700 členov. Treba povedať, že okrem krstených, konfirmovaných, ale aj pochovaných ľudí, sme mali aj takých, ktorí nielen vstúpili do CZ, ale sa aj odhlásili a taktiež sme mali jednu sestru, ktorá prestúpila na inú vieru.

4. Výchovná činnosť:

 1. Náboženstvo: Tak ako aj minulý rok, aj v tento môžem skonštatovať, že náboženská výchova sa vyučuje na základnej škole v Kalinove a na základnej škole v Brezničke každý štvrtok. V Brezničke mám jednu vyučovaciu hodinu ráno o 800. Na toto náboženstvo chodili do prázdnin 3 deti a od septembra vyučujem len jedno dieťa. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Na prvej hodine vyučujem ročníky 1. – 2., na druhej hodine vyučujem 3. – 4. ročník, na tretej vyučujem 5. – 6. ročník a poslednú hodinu vyučujem ročníky 7. až 9. Spolu v Kalinove vyučujem 37 detí, čo je o 2 deti viac ako minulý rok. Vyučuje sa riadne podľa učebných osnov, ktoré sú stanovené našou cirkvou a podľa ktorých sú vypracované aj učebnice. Každý žiak v ročníku má príslušnú učebnicu a pracovný zošit. Aj tento rok sme sa zúčastnili s deťmi na biblickej olympiáde v Mýtnej.
 2. Konfirmačná výučba: Od januára do mája sme mali konfirmačné vyučovanie v pondelok od 1400 na fare. Potom sme našich konfirmandov v chráme Božom preskúšali a druháci v prvú júnovú nedeľu boli konfirmovaní. Koncom septembra sme začali s výučbou konfirmácie s piatimi druhákmi – konfirmandami a s 2 prváčkami – katechétkami. Toto vyučovanie prebieha v pondelok od 1400 na fare.
 3. Detská besiedka: Teší ma, že deti sa rady a pravidelne stretávajú, a to nielen pri piesňach, pri počúvaní príbehov o Pánovi Ježišovi či starozmluvných príbehoch, ale aj pri hrách a pri mnohých iných aktivitách. Detská besiedka prebieha na fare od septembra do júna. Chodí priemerne 15 – 17 detí. Teší nás, že prichádzajú medzi nás aj nové deti a podľa rozhovorov s rodičmi – chodia rady. Opäť však chcem vyjadriť poľutovanie, že napriek tomu, že deti chodia na besiedku, v kostole ich s rodičmi nevídame, česť výnimkám. Chcem vymenovať aspoň pár aktivít pre deti: zorganizovali sme karneval, nacvičili sme program na Deň matiek, Deň otcov. Deti poslúžili aj pri rôznych iných aktivitách svojím programom. Zúčastnili sme sa aj na seniorátnom stretnutí detských besiedok. V prvú júlovú nedeľu sme v kostole odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre ceny prišli do kostola). Druhý júlový týždeň sme zorganizovali detský denný biblický tábor, kde sme mali 18 detí a 5 pomocníčok. S deťmi a s mládežníčkami sme boli koledovať. Taktiež sme pripravili program na Vianoce, ktorým sme niekoľko dní pred Vianocami poslúžili aj v zariadení Betánia. Besiedka by pravdepodobne nefungovala, keby nebolo ochotných rúk, ktoré vždy rady pomôžu. Chcem sa preto poďakovať našim mládežníčkam, ktoré pravidelne chodili a pomáhali pri prípravách, témach a hrách aj napriek svojim povinnostiam, ktoré mali. Chcem sa teda poďakovať Andrejke Svorčíkovej, Maťke Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré boli veľmi dobrou oporou pri vyučovaní na besiedke, ale aj pri vyrábaní suvenírov ku Dňu matiek, Dňu otcov, na Vianoce a podobne.
 4. Dorast/Mládež: Toto je kategória, ktorá mi robí veľké starosti. Je to preto, že aj sa snažíme oslovovať mladých ľudí, aby prišli/prichádzali – dokonca pred konfirmáciou a po konfirmácii sa nám to pár krát podarilo, ale bolo to len asi 5 stretnutí. Potom už mladí neprišli. Musíme sa modliť za túto generáciu, aby mali túžbu po spoločenstve nielen medzi sebou, ale hlavne s Pánom Bohom.

5. Biblická a vnútromisijná činnosť:

 1. Biblické hodiny: V našom zbore sa pravidelne od januára do školských prázdnin a od októbra do decembra stretávame k štúdiu Biblie. Biblická hodina nebola len vo výnimočných prípadoch a v období pôstu i adventu. Ďakujem nášmu Bohu, že k skúmaniu Písma sa stretávame nielen v Kalinove, ale aj vo Veľkej Vsi. Stretávalo sa v priemere 5 žien vo Veľkej Vsi a 8 členov v Kalinove, zväčša žien. Chcem vás preto všetkých pozvať k týmto našim stretnutiam pri štúdiu Biblie.
 2. Stretnutia žien – SEŽ: Naše ženy sa v tomto roku stretávali nepravidelne, no aj napriek tomu vždy boli ochotné pomôcť s prípravou zborových podujatí a taktiež pripravili aj podujatie pre stretnutie seniorátnej SEŽky NOS. Okrem toho sa pravidelne starajú o upratovanie kostola, farských priestorov i o kvetinové záhony pri fare. Zapojili sa do Svetového dňa modlitieb v Betánii, natierali zábradlie pri kostole urobili stôl hojnosti pri poďakovaní za úrody zeme, urobili adventný veniec do kostola. Pripravili pre deti z Nadlaku balíčky: „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“… i mnohé iné. Súčasťou kňazskej správy je aj správa koordinátorky SEŽ – sestry Jany Gasperovej.
 3. Stretnutie mladších žien: V tomto roku sa schádzalo aj ďalšie spoločenstvo, a to spoločenstvo mladších žien, ktoré viedla moja manželka (Michaela Šoltésová). Stretávali sa podľa dohody a počas roka sa stretli 30-krát. Do tohto spoločenstva sa začlenilo 9 mladých žien, ktoré sa stretávajú nielen pri rozhovoroch o živote, ale taktiež študujú Písmo na základe tém, ktoré ich zaujímajú.
 4. Spevokol: Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri nacvičovaní piesní. V našom spevokole spieva 18 členov. Snažíme sa cvičiť piesne k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale náš spevokol poslúžil aj pri pohreboch. Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj na iné stretnutia či príležitosti, a to nielen v CZ ale aj na seniorátnej úrovni. Boli svojimi piesňami poslúžiť aj na dni obce Hrnčiarska Ves – Pondelok. Tak ako po minulé roky sa spevokol nestretáva len na nácvikoch, ale aj pri posedeniach, kde diskutujeme, zdieľame sa, a taktiež piesňami oslavujeme nášho Boha za milosť, že nám dáva hlasy, aby sme nimi Jeho oslavovali. Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí pravidelne prichádzajú do spoločenstva, že spoločne môžeme nielen tráviť čas, učiť sa nové piesne a obohacovať nimi program SB, ale že sa môžeme stretnúť aj inak. Chcem touto cestou pozvať aj nových spevákov, ktorí majú túžbu pridať sa k nám. Pri „veľkom“ spevokole je potrebné povedať, že máme aj menšie zoskupenie – kvarteto, ktoré sa síce nestretávalo pravidelne, ale občas poslúžilo pri príležitostiach nášho CZ, ale i seniorátu. Verím, že aj toto malé spevácke teliesko bude mať svoje pokračovanie a napredovanie.
 5. Pastorálna činnosť: Vo svojej podstate prebieha pri každom stretnutí a rozhovore kresťana s iným človekom, kresťanom i nekresťanom. Väčšinou tieto pastorálne rozhovory sú pred pohrebmi, sobášmi, krstami. Okrem toho aj pri iných príležitostiach, keď navštívim domácnosť alebo niekto príde na faru s nejakým problémom a snažíme sa ho spoločne vyriešiť. Verím, že aj v tomto roku sa budeme môcť stretávať aj pri osobným rozhovor v domácnostiach.
 6. Zborový časopis: Opäť sme aj v tomto roku vydávali a sprostredkovali zborový časopis List rodine. Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát a to už na novej tlačiarni, kde môžeme skonštatovať, že sa kvalita výtlačkov zlepšila. Za spoluprácu pri jeho zostavení ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi článkami pre dospelých i pre deti, a tak pomohli pri jeho príprave. Chcem sa osobitne poďakovať sestre Balkovskej za vedenie pri príprave časopisu, sestre Zivákovej za gramatickú a štylistickú úpravu, ale taktiež aj bratovi Borošovi ml. za grafickú úpravu a pomoc pri tlačení. Určite si v ňom mohol každý nájsť, čo ho zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí finančne prispeli na jeho náklady. Pri tlačení zborového listu, chcem aj povedať, že pravidelne tlačím aj kázne z každej nedele. Tlačí sa približne 30 ks a nosím aj na filiálky. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí aj na tlačenie kázni prispievajú finančnými milodarmi! Pre zaujímavosť: za rok sa na novej tlačiarni vytlačilo 14000 str.
 7. Internetová stránka. V tomto roku sme zakúpili väčšiu doménu pre našu internetovú stránku: eczk.eu. Doteraz sme boli pod „záštitou“ brata Janka Boroša ml., za čo mu chcem vyjadriť poďakovanie, avšak keďže chceme pokračovať s nahrávaním kázní, boli sme donútení k rozšíreniu priestoru a osamostatnenia sa. Na internetovú stránku máme veľmi dobré ohlasy aj od ľudí, ktorým je CZ Kalinovo zakorenené v srdci, no sú odcestovaní. Aj takto môžu vidieť, čo sa v našom cirkevnom zbore robí!
 8. Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj celozborový deň, ktorý sa niesol témou o viere. Tento zborový deň sme mali na konci denného detského zborového tábora, keď nám Pán Boh požehnal krásne počasie. Na zborovom dni bol pripravený program nielen pre dospelých, ale aj pre deti, a to vo forme skákacieho hradu. Je to Božia milosť, že sa môžeme spoločne stretnúť aj na takýchto stretnutiach. Na tejto akcii som Božím slovom tento rok slúžil ja. Som vďačný, že prišli aj naši bratia a sestry z Brezničky aj z Veľkej Vsi. Mám osobnú túžbu, aby sme v stretaní sa pri Slove Božom i spoločných rozhovoroch uskutočnili aj tento rok, nakoľko vnímam, že je to veľmi dôležité – takýmto spôsobom upevňovať spoločenstvo medzi nami.
 9. Zaujímavé udalosti v CZ: V cirkevnom zbore sme tento rok mali aj udalosti, ktoré boli výnimočné aj kvôli tomu, že ich nezažívame pravidelne alebo sme ich mali po prvýkrát. Napríklad: zúčastnili sme sa divadla – Krvavý trón a hercom sme poslúžili tak, že niektoré rodiny hercov ubytovali. Naše ženy pripravili spolu s RKC a CB svetový deň modlitieb za krajinu Surinam; z nášho CZ boli rozhlasové SB; premietali sme Prochrist – z Lipska; zúčastnili sme sa spolu s detmi na seniorátnej besiedke; taktiež sme urobili zájazd do Zvolena na 6. evanjelické dni. Mali sme aj modlitebné večeri, keď sme sa na fare modlili za chorých, konfirmandov, mládež, atď. V našom kostole sme mali návštevníkov z Klenovca, ktorí sa jedno doobedie rozhodli pozrieť kostoly horného Novohradu. Taktiež sa v kostole konalo slávnostné stretnutie novohradských žien. S konfirmandmi sme boli na seniorátnom stretnutí konfirmandov v Tomášovciach. S našimi spevokolmi sme sa zúčastnili prehliadky spevokolov – adventná radosť v Malej Čalomiji. Možno tak netradične, chcem medzi zaujímavosti zaradiť aj maľovanie zvonice, opravu omietok a maľovanie kostola a strechy kostola v Brezničke, výmenu podláh v dvoch izbách farského bytu a podlahy v chodbách i oplotenie fary.

Verím, že môžeme spoločne skonštatovať, že rok 2018 bol opäť v našom cirkevnom zbore požehnaný na množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktoré napomáhali k šíreniu evanjelia a povzbudzovaniu veriacich k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista.

Záver:

Vďaka preto patrí Pánovi Ježišovi, že aj tento rok požehnával náš zbor a viedol nás pri mnohých aktivitách. Prosme Ho, nech takisto požehnáva aj rok nasledujúci a privádza ešte viac ľudí k poznaniu pravdy, že On je spása!