Výročná kňazská správa za rok 2017

o  Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kalinovo,
ktorú zostavil a predniesol Mgr. Ondrej Šoltés, zborový farár,
na celozborovom výročnom konvente
dňa 11. februára 2018 v Kalinove

1. Bohoslužobný život

Ďalší rok máme za sebou. Vďaka nášmu Bohu aj za tento rok! Myslím si, že sme počas celého roka mohli pociťovať Božiu ochranu. A to potom bolo vnímať v našom cirkevnom zbore pri rôznych aktivitách či Službách, kde sme sa mohli spolu stretávať. Mohli sme byť v spoločenstve veriacich, prijať povzbudenie, ale taktiež cez Božie slovo byť aj napomenutí v našom živote. Tým najzákladnejším spoločenstvom, kde nám Pán Boh slúžil svojím slovom a my sme na to odpovedali vďakou vo forme piesní a modlitieb, boli Služby Božie. Služby Božie sme mávali vždy v matkocirkvi Kalinovo a obtýždeň vo filiálkach Breznička a Veľká Ves. Spolu sme mali hlavné Služby Božie 118-krát.

 • Hlavné Služby Božie sme v Kalinove mali 57-krát s priemernou účasťou 51 ľudí. V Brezničke sme mali Služby Božie 24-krát s priemernou účasťou 17 ľudí. Vo Veľkej Vsi sme sa na Službách Božích stretli 27-krát s priemernou účasťou 20 ľudí. V priemernej účasti na hlavných službách Božích v celom zbore nám vychádza priemer 10,16%. Tu treba skonštatovať, že je to menej ako minulý rok!
 • V cirkevnom zbore sme mali aj 3-krát večerné služby Božie, a to: na Zelený štvrtok, keď starší a nevládni prijali sviatosť Večere Pánovej. Ďalšie večerné služby Božie sme mali na pamiatku reformácie a posledné sme mali v advente pre starších a nevládnych, ktorí prijali aj na týchto službách Božích sviatosť Večere Pánovej. Trochu ma bolí, že o večeru Pánovu počas adventu nie je „taký záujem“, ako v pôste, pretože keby nebolo našich sestier, ktoré prišli na tieto večerné SB a nerozhodli sa, že pristúpia aj oni k VP, tak by sme mali len jedného pristupujúceho.
 • Stredtýždňové služby Božie sa konali v pôste 5-krát v Kalinove a 5-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 16 ľudí a vo Veľkej Vsi 5 ľudí. Stredtýždňové služby Božie sa konali aj v advente: 3-krát v Kalinove a 3-krát vo Veľkej Vsi. V Kalinove sme mali priemernú účasť 16 ľudí a vo Veľkej Vsi 5 ľudí. Každoročne na týchto Službách vnímame klesajúcu tendenciu.

Bratia a sestry, napriek týmto všetkým údajom, či už so stúpajúcou alebo klesajúcou tendenciou, chcem všetkým vám, ktorí pravidelne navštevujete služby Božie a zúčastňujete sa života nášho cirkevného zboru, vysloviť úprimnú vďaku za vašu prítomnosť. Bez vašej účasti by sme museli konštatovať, že náš CZ nežije. Avšak aj pri týchto číslach vnímame, že práca v zbore má stále zmysel, pretože ide o Božie kráľovstvo. Je mi však ľúto, že na našich službách nám často chýba mladá generácia. Je pravda, že sú jednotlivci, ktorí chodia pravidelne – avšak je to mizivé percento z toho, koľko by ich mohlo prísť. Preto chcem nás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme sa nebáli povzbudiť ľudí, ktorí sú okolo nás, aby prichádzali na SB. Taktiež mi je veľmi ľúto, že často hovoríme aj o tom, koľko máme besiedkárov, no na Služby Božie so svojimi rodičmi neprídu. Alebo by sme to mohli povedať inak – rodičia svoje deti – besiedkárov na Služby Božie neprivádzajú. Je to zaujímavý fakt, a zároveň aj smutný.
Myslím si, že si všetci uvedomujeme, že neodmysliteľnou súčasťou bohoslužobného života nášho zboru je služba našich sestier kantoriek, brata kantora, sestier kostolníčok a všetkých, ktorým práca v CZ leží na srdci a zaujímajú sa o všetky aktivity. A tak ako som hovoril, v neposlednom rade veľká vďaka patrí všetkým vám, ktorí sa akokoľvek podieľate na chode nášho cirkevného zboru.

2. Sviatosti

 • Krst svätý: Bol prislúžený všetkým deťom, ktorých rodičia o to požiadali, a to bez rozdielu. Celkovo sme mali 10 krstov a z toho bolo pokrstených 9 detí a 1 dospelá. Z detí boli pokrstené 4 dievčatá a 5 chlapcov. Dospelá bola pokrstená 1 žena. Aj tento rok musíme skonštatovať, že v mnohých prípadoch rodičia detí, neboli manželia. Dieťa však za stav svojich rodičov nemôže, a preto krst neodmietame ani u takýchto členov cirkevného zboru, avšak rodičov napomíname, aby vstúpili do manželstva podľa Božieho poriadku, a tak vychovávali svoje deti v riadnej rodine. Je však zaujímavé sledovať odpovede rodičov na to, prečo sa najskôr nezobrali. Je vidieť, že doba, v ktorej žijeme, zvýhodňuje slobodných rodičov. Treba však pokolenie, ktoré ide po nás, vychovávať k manželstvu a až tak k rodičovstvu. Veď sám Boh najskôr stvoril ľudí a až potom sa im narodili deti. Počet krstov oproti minulého roka bolo o 2 menej.
 • Večera Pánova: Sviatosť VP bola prislúžená v cirkevnom zbore 41-krát. V Kalinove bola prislúžená Večera Pánova 19-krát, či už v chráme, alebo na fare. Vo Veľkej Vsi bola Večera Pánova prislúžená v chráme Božom 7-krát a v chráme Božom v Brezničke bola prislúžená 6-krát. Okrem toho som na požiadanie bol aj v niekoľkých domácnostiach a taktiež som 6-krát prislúžil Večeru Pánovu v zariadení Betánia. Večera Pánova bola prislúžená aj tým snúbencom, ktorí vyslovili túto túžbu buď pred sobášom, alebo v deň sobášu. Celkovo pristúpilo k VP 192 mužov a 672 žien, spolu 864 komunikantov. Je to o 44 menej ako v r. 2016. Som vďačný Pánu Bohu, že túžime byť v Božej blízkosti aj pri stole Pánovom. Veď na službách Božích, kde sme mali možnosť pristúpiť k VP, pristupovali väčšinou všetci, ktorí boli prítomní na Službách Božích, alebo by sme mohli povedať, že vždy to bolo viac ako polovica prítomných na Službách Božích. Buď Bohu vďaka za to, že sme si túto sviatosť osvojili!

3. Ostatné bohoslužobné úkony

 • Konfirmácia: Slávnosť konfirmácie pre mladých členov CZ sme tento rok nemali, nakoľko z rôznych dôvodov tí, ktorí pred dvoma rokmi sa začali učiť, toto vyučovanie nedokončili. No v minulom roku slávnosť konfirmácie prijala jedna dospelá žena, ktorá vyslovila túžbu byť konfirmovaná a po riadnej príprave bola v našom CZ konfirmovaná. V minulom roku si taktiež 2 bratia a 2 sestry pripomenuli svoju konfirmáciu spred 50 rokov. Táto jubilejná konfirmácia sa udiala 29. októbra. Spoločne títo jubilujúci pristúpili aj k sviatosti Večere Pánovej.
 • Cirkevné sobáše: Svoje manželstvo pred Pánom Bohom v minulom roku spečatili slávnostným sľubom 6 manželských párov. 1 bol čisto evanjelický a ostatné boli zmiešané. Som vďačný Pánu Bohu, že mladí ľudia napriek všetkým už spomenutým informáciám, majú túžbu pred Pánom Bohom si povedať svoje „Áno“. No otázne zostáva, ako to vnímajú, keď mnohých z nich po svadbe v našom spoločenstve často nevidíme.
 • Pohreby: Pán života a smrti si v minulom roku povolal z tejto časnosti 14 ľudí, z toho 7 mužov a 7 žien. Najstaršia z pochovaných bola Júlia Rajtárová, ktorá bola pochovaná vo veku 93 rokov a najmladší pochovaný bol Ivan Horváth, ktorý mal 53 rokov. Niektorí z pochovaných boli stáli návštevníci služieb Božích alebo aspoň ľudia, ktorí sa k svojej viere verejne hlásili, aj keď nemohli do spoločenstva v chráme Božom už prichádzať kvôli zdravotným problémom. Pochovávali sme však aj ľudí, ktorí síce nepatrili do nášho CZ, no ich rodinní príslušníci vyslovili túžbu, aby mali evanjelický pohreb.
  Pohrebné kázne boli vždy a v akejkoľvek situácii pripravované misijne a taktiež aj so spomienkou na život zosnulého. Pohrebov bolo o 4 viac ako v roku 2016.
  Veľkou a významnou pomocou na pohreboch je služba našich sestier kantoriek a taktiež brata kantora vo Veľkej Vsi. Je pochopiteľné, že napriek ich povinnostiam sa im nedalo byť na každom pohrebe, no i napriek tomu im nielen za túto službu chcem vysloviť svoje úprimné poďakovanie.
 • Štatistika: Dovoľte mi, aby som v krátkosti zhrnul aj štatistiku nášho CZ. V roku 2011, keď bolo sčítanie obyvateľstva, sa k CZ Kalinovo hlásilo 742 členov. Na začiatku roku 2017 sme mali v kartotéke 700 členov. Dnes môžeme skonštatovať, že k 31. 12. 2017 sme mali v evidencii taktiež 700 členov. Treba povedať, že okrem krstených, konfirmovaných, ale aj pochovaných ľudí, sme mali dve členky, prestúpili do evanjelickej cirkvi a taktiež 4 ľudí, ktorí sa dali zapísať do CZ.

4. Výchovná činnosť:

 • Náboženstvo: Náboženská výchova sa vyučuje na základnej škole v Kalinove a na základnej škole v Brezničke každý štvrtok. V Brezničke máme jednu vyučovaciu hodinu ráno o 800. Na toto náboženstvo chodia 3 deti. V Kalinove vyučujem štyri hodiny. Na prvej hodine vyučujem ročníky 1. – 2., na druhej hodine vyučujem 3. – 4. ročník, na tretej vyučujem 5. – 6. ročník a poslednú hodinu vyučujem ročníky 7. až 9. Spolu v Kalinove vyučujem 35 detí, čo je o 1 dieťa viac ako minulý rok. Vyučuje sa riadne podľa učebných osnov, ktoré sú stanovené našou cirkvou a podľa ktorých sú vypracované aj učebnice. Každý žiak v ročníku má príslušnú učebnicu a pracovný zošit.
 • Konfirmačná výučba: Od januára do mája sme mali konfirmačné vyučovanie v pondelok od 1500 na fare. Koncom septembra sme začali s výučbou konfirmácie s piatimi prvákmi – katechétmi, a v konfirmácii v 2. roku pokračuje 6 konfirmandov. Toto vyučovanie prebieha v pondelok od 1400 na fare. Konfirmandi nám poslúžili krátkym programom na reformačnom stretnutí a na Silvester.
 • Detská besiedka: Teší nás, že deti sa rady a pravidelne stretávajú, a to nielen pri piesňach, pri počúvaní príbehov o Pánovi Ježišovi či starozmluvných príbehoch, ale aj pri hrách a pri mnohých iných aktivitách. Detská besiedka prebieha na fare od septembra do júna. Chodí priemerne 12 – 15 detí. Teší nás, že prichádzajú medzi nás aj nové deti a podľa rozhovorov s rodičmi – chodia rady. Opäť však chcem vyjadriť poľutovanie, že napriek tomu, že deti chodia na besiedku, v kostole ich s rodičmi nevídame, česť výnimkám.
  Chcem vymenovať aspoň pár aktivít pre deti: zorganizovali sme karneval, nacvičili sme program na Deň matiek, Deň otcov. Deti poslúžili aj pri rôznych iných aktivitách svojím programom. Zorganizovali sme seniorátne stretnutie detských besiedok. Poslednú júnovú nedeľu sme v kostole odmenili tých, ktorí chodili na besiedku (resp. tých, ktorí si pre ceny prišli do kostola). Prvý júlový týždeň sme zorganizovali detský denný biblický tábor, kde sme mali 17 detí. S deťmi a s mládežníčkami sme boli koledovať. Taktiež sme pripravili program na Vianoce, ktorým sme týždeň pred Vianocami poslúžili aj v zariadení Betánia.
  Besiedka by pravdepodobne nefungovala, keby nebolo ochotných rúk, ktoré vždy rady pomôžu. Chcem sa preto poďakovať našim mládežníčkam, ktoré pravidelne chodili a pomáhali pri prípravách, témach a hrách aj napriek svojim povinnostiam, ktoré mali. Chcem sa teda poďakovať Andrejke Svorčíkovej, Maťke Svorčíkovej a tiež Janke Borošovej, ktoré chodili naozaj pravidelne a boli veľmi dobrou oporou pri vyučovaní na besiedke, ale aj pri vyrábaní suvenírov ku Dňu matiek, Dňu otcov, na Vianoce a podobne.
 • Dorast/Mládež: Je ťažké zosúladiť viacero mladých ľudí z rôznych ročníkov. Každý jeden má svoj program a svoj voľný čas často využívajú pre kamarátov, poprípade pre televízor a počítač. Preto musím skonštatovať, že dorast a mládež sa stretávali veľmi zriedka.

5. Biblická a vnútromisijná činnosť:

 • Biblické hodiny: V našom zbore sa pravidelne od januára do školských prázdnin a od októbra do decembra stretávame k štúdiu Biblie. Biblická hodina nebola len vo výnimočných prípadoch a v období pôstu i adventu. Ďakujem nášmu Bohu, že k skúmaniu Písma sa stretávame nielen v Kalinove, ale aj vo Veľkej Vsi. Stretávalo sa v priemere 5 žien vo Veľkej Vsi a 8 členov v Kalinove, zväčša žien. Chcem vás preto všetkých pozvať k týmto našim stretnutiam pri štúdiu Biblie.
 • Stretnutia žien: Naše ženy sa stretávali pravidelne, väčšinou prvý alebo druhý utorok v mesiaci. Tieto stretnutia mali vždy dve časti. Oficiálna, kde si niečo prečítali. V neoficiálnej časti prebiehali rôzne diskusie alebo plánovanie aktivít, ktoré naše ženy organizovali. Vyberiem aspoň zopár: zúčastnili sa pracovného i slávnostného stretnutia SEŽ-ky, spolu so ženami s CB a RKC pripravili svetový deň modlitieb – tento rok u nás v zborovke, zapojili sa do štrikovania detských vecí pre Afriku, vyšili Lutherovu ružu a dali ju zarámovať, pripravili stôl hojnosti na poďakovanie za úrody zeme a mnohé iné práce. Za prácu v cirkevnom zbore treba poďakovať všetkým členkám, ale aj ženám, ktoré sa pridali k akejkoľvek aktivite.
 • Spevokol: Zborový spevokol sa stretáva vo štvrtok večer pri nacvičovaní piesní. V našom spevokole spieva 19 členov. Snažíme sa cvičiť piesne k príležitostiam v CZ. Sú to nielen radostné stretnutia pri slávnostiach, ale náš spevokol poslúžil aj pri pohreboch sestry Rajtárovej a sestry Vančovej.  Spevokol poslúžil a nacvičil piesne aj na iné stretnutia či príležitosti, a to nielen v CZ ale aj na seniorátnej úrovni, či na festivale chrámovej piesne vo Zvolene. Poslúžili pri rôznych príležitostiach, za čo im patrí vďaka. Tak ako po minulé roky sa spevokol nestretáva len na nácvikoch, ale aj pri posedeniach kde diskutujeme, zdieľame sa, a taktiež piesňami oslavujeme nášho Boha za milosť, že nám dáva hlasy, aby sme nimi Jeho oslavovali. Chcem sa poďakovať všetkým členom, ktorí pravidelne prichádzajú do spoločenstva, že spoločne môžeme nielen tráviť čas, učiť sa nové piesne a obohacovať nimi program SB, ale že sa môžeme stretnúť aj inak. Chcem touto cestou pozvať aj nových spevákov, ktorí majú túžbu pridať sa k nám.
  Pri spevokole je potrebné povedať, že nám vzniklo kvarteto, ktoré nacvičuje trochu iný žáner, ako veľký spevokol. Aj s týmto malým telieskom sme poslúžili na cirkevnej pôde a taktiež na úrovni seniorátu. Verím, že aj toto malé spevácke teliesko bude mať svoje pokračovanie a napredovanie.
 • Pastorálna činnosť: Vo svojej podstate prebieha pri každom stretnutí a rozhovore kresťana s iným človekom, kresťanom i nekresťanom. Väčšinou tieto pastorálne rozhovory sú pred pohrebmi, sobášmi, krstami. Okrem toho aj pri iných príležitostiach, keď navštívim domácnosť alebo niekto príde na faru s nejakým problémom a snažíme sa ho spoločne vyriešiť. Verím, že aj v tomto roku sa budeme môcť stretávať aj pri osobným rozhovor v domácnostiach.
 • Zborový časopis: Aj v minulom roku vychádzal zborový časopis List rodine. Tento časopis bol minulý rok vydaný 3-krát. Za spoluprácu pri jeho zostavení ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojimi článkami pre dospelých i pre deti, a tak pomohli pri jeho príprave. Chcem sa osobitne poďakovať sestre Balkovskej za vedenie pri príprave časopisu, ale taktiež aj bratovi Borošovi ml. za grafickú úpravu a pomoc pri tlačení. Poďakovanie patrí i všetkým ostatným, ktorí akokoľvek pomohli. Určite si v ňom mohol každý nájsť, čo ho zaujalo. Ďakujem taktiež aj všetkým, ktorí finančne prispeli na jeho náklady.
 • Internetová stránka. V našom zbore máme aj internetovú stránku: eczk.eu, ktorá slúži na „spojenie“ sa s ľuďmi, ktorí nemôžu byť s nami. Sú tam pravidelne pridávané rôzne články. Po novom roku, sme začali nahrávať zvukový záznam kázne zo Služieb Božích. Verím, že aj táto stránka slúži na zviditeľnenie nášho zboru.
 • Medzi vnútromisijnú činnosť chcem zaradiť aj celozborový deň, ktorý sa niesol témou o poverách. Tento zborový deň sme tento rok presunuli na koniec zborového tábora, keď nám Pán Boh požehnal krásne počasie. Na zborovom dni bol pripravený program nielen pre dospelých ale aj pre deti, a to vo forme skákacieho hradu. Je to Božia milosť, že sa môžeme spoločne stretnúť aj na takýchto stretnutiach. Na tejto akcii nám poslúžila Slovom Božím sestra farárka Soňa Pichnarčíková z Malej Čalomije. Som vďačný, že prišli aj naši bratia a sestry z Brezničky aj z Veľkej Vsi. Veríme, že takáto akcia sa nám podarí aj tento rok.
 • Zaujímavé udalosti v CZ: V cirkevnom zbore sme tento rok mali aj udalosti, ktoré boli výnimočné aj kvôli tomu, že ich nezažívame pravidelne alebo sme ich mali po prvýkrát. Napríklad: zúčastnili sme sa na seniorátnom stretnutí pri 500. výročí reformácie; naše ženy pripravili spolu s RKC a CB svetový deň modlitieb za krajinu Filipíny; organizovali sme večer pri celoslovenskej akcii noc kostolov; deti s celého seniorátu sa stretli v našej fare na seniorátnej besiedke; zorganizovali sme predreformačné stretnutie pri slove a hudbe. So spevokolom sme boli na Festivale chrámovej piesne vo Zvolene.

A preto môžeme skonštatovať, že rok 2017 bol opäť v našom cirkevnom zbore požehnaný na množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, ktoré napomáhali k šíreniu evanjelia a povzbudzovaniu veriacich k živej a zdravej viere v Pána Ježiša Krista.

Záver:

Milí bratia, milé sestry, dnes nám tu zaznelo mnoho informácií zo života nášho cirkevného zboru. Mnohé nás potešili, niektoré trochu zarmútili, no je len na nás, ako to bude pokračovať ďalej. Záleží len na nás, ako pochopíme a do života aplikujeme výzvu Pána Ježiša: „Ak sa dvaja z vás dohodnú na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“
Ďakujem Pánu Bohu, že nás ani v minulom roku neopustil, ale že dokazoval Svoju prítomnosť v cirkevnom zbore. V pokore srdca Ho preto prosme, aby nás vychovával a formoval podľa Svojej vôle aj v tomto nastávajúcom roku.
Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek pomocou povzbudzovali zbor, a tak sme mohli nielen vykonávať pravidelné aktivity, ale mohli sme sa púšťať aj do nových výziev. Ďakujem celému presbyterstvu, za aktívnu účasť a práce pre CZ, sestre dozorkyni za spoluprácu, sestrám pokladníčkam za ich službu ohľadne financií a taktiež všetkým, ktorí držíte na modlitbách celý cirkevný zbor, pretože v tomto uponáhľanom a skazenom svete potrebujeme modlitby, aby sme mohli vytrvať a obstáť vo viere v Pána Ježiša Krista. K tomu nech nám pomáha Trojjediný Boh.